Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 9 Odsłon

Relacja z VIII posiedzenia Komitetu Monitorujacego

9. września 2009 odbyło się posiedzenie KM. Garść informacji w załączeniu . Nie było tam jakichś zasadniczych spraw. Chyba dwie stosunkowo ważne to:
– powołanie grupy roboczej d/s  inwestycji trasnsportowych- oddolna inicjatywa członków KM przyjęta przez Ministerstwo oraz
– nowy typ projektów pt. przygotowanie projektów ( spalarniowych) – inicjatywa nie jasna dla mnie, podobno ma zwolnić środki na inne
inwestycje, bo resort( rząd) się zadławił  pomysłem spalarnii zamiast gospodarki odpadowej (?!)

Postaramy się zamieścić na stronie www.eko-unia.org.pl przyjęte zmiany.

Porządek obrad >>

Propozycja zmiany do kryteriów wyboru projektów w Priorytecie XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko >>

Propozycja zmiany do kryteriów wyboru projektów w priorytecie XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – szkolnictwo>>

Propozycje zmian w kryteriach horyzontalnych zgłoszone przez MŚ >>

Propozycja MG zmiany opisów kryteriów w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna i X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii w POIiŚ >>

Propozycje zmian kryteriów wyboru projektów w ramach osi I-IV POIiŚ  >>

Wasz korespondent

Radek Gawlik

VIII posiedzenie KM PO IiŚ 2007-13, Warszawa   9.09.2009 – Relacja

  1. Aktualny stan realizacji programu – dyr. Gabriela Popowicz ( prezentacja PP)

Środki programu to 27,8 mld Euro,

Zmiany które następują:

– aktualizacja szczegółowego opisu projektów ( 3.09),

– aktualizacja listy proj. priorytetowych ( 31.07) -386 proj. lista indywidualna –  na kwotę 124 mld zł,

– zmiany POIiŚ ( 11.09 – plan na Radzie Ministrów)

Złożono do IX.2009r -1448 poprawnych formalnie wniosków ( na kwotę 33% alokacji)

Wydatki  beneficjentów 1,46 mld zł, płatności zrealizowane1,35 mld zł

Planowane jest 4,5 mld wnioskowane do KE w br.

Alicja Bożek, Ministerstwo Finansów – wyjaśnienia w związku z problemem zagrożenie finansów na inwestycje drogowe, postawionym na wcześniejszym KM przez dyr. Paska z Min. Infrastruktury (MI)

Zmienia się droga przepływu środków finansowych.

Krajowy Fundusz Drogowy obsługiwany  poprzez BGK, który dostaje refundację z KE. Prace nad systemem jeszcze trwają. Min Infrastruktury obecnie negocjuje umowę z BGK.

MI-  zwraca uwagę na ryzyko- uzależnienie wysokości wypłat do KFD od refundacji z KE

Powołanie grupy roboczej ds. projektów transportowych

Główne zadanie:

– analiza utrudnień we wdrażaniu inwestycji transportowych  realizowanych w ramach POIiŚ

– wypracowanie rekomendacji dla KM POIiŚ

Propozycja resortu jak to powołać. Minister mówi o koncentracji  grupy roboczej na transporcie kolejowym,  na zmiany w proj. kolejowych – i wskaźnikach ( finansowego udziału kolei w całości Programu operacyjnego !?) KE się nie zgodzi.

Popieram głos Ministra oraz powołanie grupy roboczej dziś, ważny jest udział instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie inwestycji transportowych np.  GDDKiA, PLK PKP, inaczej grupa nie ma sensu.

Zgoda na przygotowanie uchwały i podjecie jej na koniec posiedzenia

  1. Dyr. Malarz przedstawia zmiany w kryteriach. priorytetu środowisko

Propozycja  ustanowienia nowego typu projektów dla odpadów-  przygotowanie dokumentacji dla przygotowania dokumentów odpadowych (spalarnie). Cykl ich projektowanie i realizacji wykracza poza okres obecnego planowania. Zapewnienie środków na następny okres finansowania.  Analiza Jaspers pokazała, że projekt i realizacja spalarni  trwa ponad 10 lat

Pytam o:

– sensowność dofinansowania prac przygotowawczych (5-10% całości inwestycji), czegoś co zawsze było po stronie beneficjenta, podmiotu prywatnego lub publicznego i stanowiło wkład własny

– kwestionuję robienie specjalnej ścieżki dla spalarni i powtarzam krytykę  POE sprzed 2 lat  całej koncepcji budowy spalarni zamiast rozwiązania problematyki odpadowej zgodnie ze schematem: minimalizacji odpadów, odzysku i recyklingu, z wyodrębnieniem odpadów zielonych na kompost i unieszkodliwianie i dyrektywami UE. Spalarnie w tym modelu mogą być na końcu procesu a nie na początku. Nie dziwie się, że jest mało chętnych, bo cały system gospodarki odpadami jest zły i poprawienie go należy do zadań RM  a nie tylko Ministra Środowiska. 2 lata temu ostrzegaliśmy a dziś już wiemy, że grożą nam kary z UE za brak realizacji dyrektyw. A plan budowy spalarni i ta propozycja nie rozwiązuje tu problemu dyrektyw i grożących nam kar.

Dyr. Malarz-  broni propozycji- chcą dać środki na te projekty przygotowawcze, gdyż  zostaną przez to min. uwolnione z listy środki na inne projekty kompleksowej gospodarki odpadami, na recykling. Nie widzą tu żadnej możliwości kompromisu.

Prezydent Katowic-, Unia Metropolii Polskich,

chwali moją wypowiedź, że z coraz większym zdumieniem jej słuchał i zgadza się ze mną, ale jako Polska analizujemy plan systemowy ( ?!). Aglomeracja Górnośląska  potrzebuje 1 mld zł. Jest to skomplikowany proces wielu partnerów i  Śląsk chce mieć taką możliwość przygotowania inwestycji,  którą postuluje MŚ.

Pytam też o zmianę nr 8. proponując wykreślić przykłady 2 działań proekologicznych dla kryteriów, które zupełnie nie bywają proekologiczne

– zarybianie zbiorników oraz rzek

– zabezpieczenie przed erozją i szkodami wyrządzonymi środowisku przez powodzie

Dyr. Malarz  i cały KM zgadza się po dyskusji na te 2 wykreślenia.

Wstrzymuję się od głosu, przy łącznym głosowaniu uchwały.

Dyr. Malarz  mówi poza protokółem w przerwie, że zaproponowała PZS, aby ktoś wystąpił na POLEKO podczas seminarium z zaprezentowaniem stanowiska POE w sprawie gospodarki odpadami i spalarnii odpadów, bo ona sama  też chce mieć wiecej informacji w tej sprawie

5. Zmiana kryteriów zgłaszana przez Ministerstwo Gospodarki w priorytecie IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Przedstawiciel  samorządu z woj. podkarpackiego ( !) zgłasza,  aby

przy elektrowniach wiatrowych dopisując w kryteriach  obok  wyników zakończonych co najmniej rocznych pomiarów wiatrowych dodać wyniki rocznych obserwacji ornitologicznych stanowiące element  OOŚ

Popieram i uzasadniam tę poprawkę.

Nie zgadza się resort gospodarki, poprawka niestety nie przechodzi, w głosowaniu uchwały samotnie wstrzymuję się od głosu.

6. Na koniec posiedzenia powołano jednogłośnie grupę roboczą ds. projektów transportowych

Dotknął mnie zaszczyt po posiedzeniu, ale to też zaszczyt dla wszystkich NGO. Mijany przy kawie przedstawiciel KE w Komitecie p. Beschel podał mi rękę i rzucił :” You are a good element in Komitee”. Odparłem szybko: ” Thank You, You too !”

To ostatnie nie jest tylko grzecznością KE jest jednym z bardziej proekologicznych „elementów”  w tym gremium.

Oprac. Radosław Gawlik, członek KM POIiŚ

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek