Home Aktualności Konsultacje „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)”

Konsultacje „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)”

5 min read
Możliwość komentowania Konsultacje „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)” została wyłączona
0

Wrocław, 29.01.2018 r.

Wojciech Rejman

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

we Wrocławiu

ul. T. Kościuszki 82

50-441 Wrocław

sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

L.dz. 13/EU/2018

Dotyczy: Konsultacji „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)” (Obwieszczenie z dn 8.1.2018r)

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z obwieszczeniem z dnia 8-go stycznia 2018 roku, jako reprezentant organizacji od wielu lat zajmującej się polityką energetyczna i klimatyczną – zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1.Brak dokumentacji niemieckiej i jej tłumaczenia. Udostępniona przez RDOŚ informacja sprowadza się do pokazania: mapy odkrywki, dwustronicowego tłumaczenia pisma do Ministerstwa Środowiska, powiadamiającego o planach aktualizacji wielkości odkrywki oraz obwieszczenia dyrektora RDOŚ. Brak w niej zasadzie jakichkolwiek szczegółowych informacji, dokumentacji w języku niemieckim i polskim, karty informacyjnej inwestycji, ocen wpływu na środowisko przedsięwzięcia. Zwracam uwagę, że jest to bardzo istotne ograniczenie skutecznego udziału obywateli i organizacji/ instytucji polskich w efektywnej konsultacji i zgłoszeniu rzeczowych uwag.

Jak wynika z art. 119 u.u.i.ś. Organ ma obowiązek wyłożyć do wglądu dokumenty w języku polskim. „Wyłożenie do wglądu” nie oznacza wyłącznie umieszczenia na stronie internetowej, może oznaczać również udostępnienie w siedzibie Organu. W świetle informacji telefonicznych Organ- w ogóle wymaganych dokumentów nie wyłożył – zarówno na stronie internetowej, jak i w siedzibie RDOŚ.

Naszym zdaniem Organ (RDOŚ, ew. GDOŚ) powinien wystąpić do odpowiednich władz niemieckich o udostępnienie właściwych dokumentów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko na terenie Niemiec i Polski. Brak takich dokumentów uniemożliwia dokonanie oceny wpływu na nasze środowisko i czyni konsultacje fasadowymi.

2.Możemy spodziewać się negatywnego oddziaływanie tej nadal eksploatowanej – bardzo blisko granic Polski -odkrywki węgla brunatnego Nochten, choć jej pole wydobywcze ma być pomniejszone. Powszechnie znane są mojej organizacji skutki oddziaływania na środowisko – kopalni odkrywkowych, jak i elektrowni węglowych związanych z odkrywkami. Polegają one w dużym uproszczeniu na negatywnym wpływie na wody, powierzchnię ziemi, stan lasów, upraw rolnych, infrastrukturę mieszkaniową i inną oraz jakość powietrza i zdrowie obywateli.

3.Nie ulega także wątpliwości, że dalsze wydobywanie i spalanie węgla brunatnego w obszarze Nochten przyczynia się do narastania kumulacji CO2 w atmosferze i wzrostu zagrożenia zmianami klimatu dla obywateli Polski i Niemiec oraz innych państw. Jesteśmy przekonani, że w interesie nas i przyszłych pokoleń leży wygaszanie kopalń i elektrowni na węgiel zarówno w Niemczech jak i Polsce.

Jak widać z powyższego jest wiele poważnych wątpliwości ekologicznych, klimatycznych i społecznych. Dlatego wnioskujemy o ponowienie konsultacji z przedstawieniem pełnej, przetłumaczonej dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko, w połączeniu z oceną skumulowanych wpływów innych odkrywek – istniejących i planowanych (jak np. w Turoszowie, czy na złożu Gubin – Brody) po stronie polskiej i niemieckiej.

Z poważaniem,

Radosław Gawlik

Prezes Stowarzyszenia

 List >>

Więcej powiązanych artykułów
Załaduj więcej... Aktualności
Komentarze zostały wyłączone

Zobacz również

Słońce na dachach

Zieloni, Stowarzyszenie EKO-UNIA i Partnerzy na rzecz transformacji energetyki i ochrony k…