Home Aktualności Konsultacje „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)”

Konsultacje „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)”

Możliwość komentowania Konsultacje „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)” została wyłączona
0

Wrocław, 29.01.2018 r.

Wojciech Rejman

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

we Wrocławiu

ul. T. Kościuszki 82

50-441 Wrocław

sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

L.dz. 13/EU/2018

Dotyczy: Konsultacji „Drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego dla kopalni Nochten (Niemcy)” (Obwieszczenie z dn 8.1.2018r)

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z obwieszczeniem z dnia 8-go stycznia 2018 roku, jako reprezentant organizacji od wielu lat zajmującej się polityką energetyczna i klimatyczną – zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1.Brak dokumentacji niemieckiej i jej tłumaczenia. Udostępniona przez RDOŚ informacja sprowadza się do pokazania: mapy odkrywki, dwustronicowego tłumaczenia pisma do Ministerstwa Środowiska, powiadamiającego o planach aktualizacji wielkości odkrywki oraz obwieszczenia dyrektora RDOŚ. Brak w niej zasadzie jakichkolwiek szczegółowych informacji, dokumentacji w języku niemieckim i polskim, karty informacyjnej inwestycji, ocen wpływu na środowisko przedsięwzięcia. Zwracam uwagę, że jest to bardzo istotne ograniczenie skutecznego udziału obywateli i organizacji/ instytucji polskich w efektywnej konsultacji i zgłoszeniu rzeczowych uwag.

Jak wynika z art. 119 u.u.i.ś. Organ ma obowiązek wyłożyć do wglądu dokumenty w języku polskim. „Wyłożenie do wglądu” nie oznacza wyłącznie umieszczenia na stronie internetowej, może oznaczać również udostępnienie w siedzibie Organu. W świetle informacji telefonicznych Organ- w ogóle wymaganych dokumentów nie wyłożył – zarówno na stronie internetowej, jak i w siedzibie RDOŚ.

Naszym zdaniem Organ (RDOŚ, ew. GDOŚ) powinien wystąpić do odpowiednich władz niemieckich o udostępnienie właściwych dokumentów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko na terenie Niemiec i Polski. Brak takich dokumentów uniemożliwia dokonanie oceny wpływu na nasze środowisko i czyni konsultacje fasadowymi.

2.Możemy spodziewać się negatywnego oddziaływanie tej nadal eksploatowanej – bardzo blisko granic Polski -odkrywki węgla brunatnego Nochten, choć jej pole wydobywcze ma być pomniejszone. Powszechnie znane są mojej organizacji skutki oddziaływania na środowisko – kopalni odkrywkowych, jak i elektrowni węglowych związanych z odkrywkami. Polegają one w dużym uproszczeniu na negatywnym wpływie na wody, powierzchnię ziemi, stan lasów, upraw rolnych, infrastrukturę mieszkaniową i inną oraz jakość powietrza i zdrowie obywateli.

3.Nie ulega także wątpliwości, że dalsze wydobywanie i spalanie węgla brunatnego w obszarze Nochten przyczynia się do narastania kumulacji CO2 w atmosferze i wzrostu zagrożenia zmianami klimatu dla obywateli Polski i Niemiec oraz innych państw. Jesteśmy przekonani, że w interesie nas i przyszłych pokoleń leży wygaszanie kopalń i elektrowni na węgiel zarówno w Niemczech jak i Polsce.

Jak widać z powyższego jest wiele poważnych wątpliwości ekologicznych, klimatycznych i społecznych. Dlatego wnioskujemy o ponowienie konsultacji z przedstawieniem pełnej, przetłumaczonej dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko, w połączeniu z oceną skumulowanych wpływów innych odkrywek – istniejących i planowanych (jak np. w Turoszowie, czy na złożu Gubin – Brody) po stronie polskiej i niemieckiej.

Z poważaniem,

Radosław Gawlik

Prezes Stowarzyszenia

 List >>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…