Home OCHRONA PRZYRODY Bioróżnorodność poza rok 2010 : decydować zawczasu

Bioróżnorodność poza rok 2010 : decydować zawczasu

0
0

Tłumaczenie artykułu „Biodiversity beyond 2010: deciding the way ahead” >>

Światowi przywódcy i politycy, zbierają się na głównej konferencji w Japonii, podczas której będą rozmawiać o tym, jak powstrzymać globalny zanik bioróżnorodności.

Na dziesiątej Konferencji Stron (COP-10) Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) prezentuje swoją ocenę europejskiej bioróżnorodności, w tym Bazę Bioróżnorodności EU 2010 (Biodiversity Baseline)

W 2001 roku Unia Europejska zobowiązała się, że do 2010 roku powstrzyma zanik bioróżnorodności na swoim terytorium. W następnym roku setki krajów, sygnatariuszy Konwencji o Różnorodności Biologicznej (Convention on Biological Diversity – CBD [1]), zobowiązało się do znaczącej redukcji utraty bioróżnorodności na świecie. Obecnie doskonale widzimy, iż powyższe cele nie zostały osiągnięte.

W japońskim mieście Nagoja, Dziesiąta Konferencja Stron (COP-10) [2] otworzyła dziś swe drzwi dla Konwencji o Różnorodności Biologicznej, podczas której społeczność międzynarodowa, w tym UE, będzie starała się dojść do porozumienia w sprawie struktury polityki na lata po 2010. Światowa dyskusja w Nagoja, oraz postawa UE w tych negocjacjach będzie odgrywać kluczową rolę w nowej unijnej strategii dotyczącej bioróżnorodności [3], która do końca 2010 roku ma zostać zbudowana.

Uzupełniając niedawno opublikowany raport EEA „Ocena bioróżnorodności w Europie” [4] , oraz serię krótkich ocen „10 wiadomości na rok 2010” [5], Baza Bioróżnorodności EU 2010 [6], dostarcza osobą decydującym o kształcie prowadzonej polityki punkt startu do wykonania pomiarów stanu bioróżnorodności wewnątrz UE, oraz ma na celu ukazanie najważniejszych luk informacyjnych. Baza wspomaga UE w rozwoju celów cząstkowych na okres po 2010, oraz zapewnia dane do pomiarów i nadzoru postępu w UE w latach 2011 – 2020. Po roku 2010 regularne aktualizacje tych danych dadzą przejrzysty, historyczny zapis postępu.

Najważniejsze ustalenia

*        Wymieranie gatunków w UE nie występuje w tak szybkim tempie jak w innych regionach czy kontynentach, jednakże procent gatunków zagrożonych wyginięciem jest nadal wysoki. Miedzy innymi 25% morskich ssaków, 15% ssaków lądowych, 22% płazów i 21% gadów jest zagrożonych wyginięciem.

*  Wiele zasobów rybnych w dalszym ciągu nie jest użytkowanych w sposób zrównoważony. Około 46% oszacowanych europejskich zasobów wykracza poza bezpieczne granice biologiczne, a 88% gatunków jest przełowionych.

*  Fragmentacja siedlisk, degradacja i zniszczenie powodowane zmianą przeznaczenia gruntów, stanowią główny czynnik powodujący zanik bioróżnorodności. Inwentaryzacja systemu Corine Land Cover [7] pokazuje, iż w Europie, w dalszym ciągu zmniejszają się obszary rolnictwa ekstensywnego, łąki i obszary podmokłe.

*  Europa nie może zaspokoić własnych potrzeb konsumpcyjnych. Od 1960 roku różnica między potrzebami, a możliwościami produkcji stale rośnie.

Skutki zmiany klimatu dopiero zaczynają się pojawiać, a szersze następstwa dla ekosystemu nie zostały jeszcze rozpoznane. Jednak wiele systemów zostało zdegradowanych, zmniejszając tym samym ich zdolność do reagowania na przyszłe wstrząsy, takie jak skutki zmian klimatycznych..

* Powstanie sieci Natura 2000 [8] zdało egzamin w środowisku lądowym, gdzie prawie 18% ziem UE zostało wpisanych do programu. W środowisku morskim postęp jest niewielki.

* Prawodawstwo UE przyczyniło się do  zmniejszenia  presji  na bioróżnorodność. Np. zakwaszenie i eutrofizacja powodowane nadmierną akumulacją azotu zmniejsza się. Poziom azotu na farmach, także stale się obniża. Znacznie poprawiła się jakość wody, a stan środowiska morskiego jest stabilny.

Linki:

System Informacji o Bioróżnorodności dla Europy:

http://biodiversity.europa.eu/

Baza Bioróżnorodności EU 2010:

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/where-we-stand

]]>

Załaduj więcej... OCHRONA PRZYRODY

Zobacz również

Akcja Czysta Odra 2024

Przed nami kolejna edycja Akcja Czysta Odra zainicjowanej dwa lata temu przez podróżnika i…