Home Aktualności Interwencja w Zarządzie Województwa

Interwencja w Zarządzie Województwa

0
1

Wrocław, 31.12.2003

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

W związku z art.34 ust 3 Ustawy z dnia 11 maja 1995 r.o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.(Dz. U. z dnia 30 czerwca 1995 r. z poz. zm.) wzywa się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do sunięcia naruszenia prawa poprzez unieważnienie uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr /II//2003 z dnia 9.12. 2003 roku w sprawie powołania przedstawiciela organizacji ekologicznych do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (udostępnionej publicznie w dniu 18.12.2003 poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

Uzasadnienie

  1. Powołując się na art.413 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pana Piotra Śniguckiego – “przedstawiciela organizacji ekologicznych wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie Województwa Dolnośląskiego i cieszącego się poparciem największej ich liczby”.

  2. Pan Piotr Śnigucki pełni funkcję dyrektora Zarządu Parków Krajobrazowych. Choć ustawa Prawo ochrony środowiska nie zabrania wprost, aby przedstawicielem organizacji ekologicznych była osoba pełniąca funkcje w administracji publicznej, jednak za takim wnioskiem przemawia wykładnia funkcjonalna tego przepisu, który zakłada budowę składu Rady na zasadzie reprezentacji różnych interesów i punktów widzenia. Wśród nich ustala dużą reprezentację organów administracji, oraz – niejako dla przeciwwagi – niewielką reprezentację organizacji ekologicznych oraz samorządu gospodarczego. Ich przedstawiciele powinni być niezależni od organów administracji, gdyż tylko w takim przypadku nie są narażeni na ewentualny konflikt interesów i mogą wypełniać rolę przypisana im przez ustawodawcę. Pełnienie funkcji przedstawiciela tych organizacji przez osobę funkcjonująca w strukturze administracji publicznej stawia pod znakiem zapytania prawidłowe wypełniane tej ustawowej roli. Dlatego funkcja przedstawiciela organizacji ekologicznych nie powinna być pełniona przez osoby które pełnią jakiekolwiek funkcje w administracji publicznej (tak rządowej jak i samorządowej), zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska.

  3. W opublikowanej na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informacji z dnia 08.12.2003 dotyczącej wyboru kandydatów na Przedstawiciela ekologicznych organizacji pozarządowych do składu Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawione zostały wyniki wyborów. Komisja Wyborcza uznała 60 głosów organizacji ekologicznych, z czego zdecydowaną większość bo aż 36 otrzymał Pan Krzysztof Smolnicki, zaś Pan Piotr Śnigucki otrzymał 11 głosów. A zatem w sposób oczywisty fałszywa jest informacja zawarta w Uchwale Zarządu Województwa, że Pan Piotr Śnigucki cieszy się poparciem największej liczby organizacji ekologicznych.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia :

Dariusz Białek
Violetta Duszek

Do wiadomości Wojewody Dolnośląskiego

]]>