Home Aktualności Kosultacje nowej polityki ekologicznej Warszawy

Kosultacje nowej polityki ekologicznej Warszawy

0
0
herb_warzszawy

herb_warzszawyOd 1 grudnia udostępniony do konsultacji został Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Zawiera on strategię miasta w zakresie ochrony przyrody i określa wynikające z niej konkretne przedsięwzięcia. Program przedstawia aktualny stan środowiska oraz określa hierarchię niezbędnych działań, które będą zmierzały do poprawy tego stanu.

Projekt Programu określa sześć priorytetów ekologicznych, których realizacja wpłynie na codzienne życie mieszkańców.
1. Poprawa jakości wód powierzchniowych
2. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego
3. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego
4. Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego miasta wraz z ochroną cennych
elementów przyrodniczych
5. Wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
6. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy
]]>