Home Aktualności List do Premiera Kaczyńskiego – Melioracje (Natura- II.01.07)

List do Premiera Kaczyńskiego – Melioracje (Natura- II.01.07)

0
0

Radosław Gawlik Członek Komitetu Monitorującego SPO” Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa…”,
Reprezentant organizacji ekologicznych Stowarzyszenie Ekologiczne Eko- Unia

Wrocław 15.01.2007 r.

Pan Jarosław Kaczyński Premier Rządu RP Szanowny Panie Premierze !

Zwracam się z uprzejmą prośba o udzielenie odpowiedzi na wystąpienie, które skierowałem do Pana przed blisko czterema miesiącami 22 września 2006 r. Chodziło w nim o sposób wdrażania Działania 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz szerszy kontekst tej sprawy. Realizacja tego działania, przeczy szczytnym celom II priorytetu Sektorowego Programu Operacyjnego zatytułowanego „Zrównoważony rozwój wsi”. W przekonaniu organizacji ekologicznych, ale i wielu innych osób, w tym środowisk naukowych, wędkarskich ale także racjonalnie myślących gospodarzy wiejskich, większość zaplanowanych w województwach projektów (głównie tych zmierzających do twardej- hydrotechnicznej regulacji rzek i cieków) nie służy niewątpliwie potrzebnej skądinąd regulacji stosunków wodnych na gruntach rolnych, ale prowadzi do trwałego niszczenia rzek i potoków. Jednocześnie, co wynika z krótkiego raportu organizacji pozarządowych, panuje olbrzymia dowolność interpretacji przepisów prawa w tej materii. W w/w liście organizacje postulowały min:
 1. Pilne wydanie przez resort rolnictwa, jako jednostkę zarządzającą SPO, jednoznacznej wykładni prawnej dla beneficjentów w uzgodnieniu z resortem środowiska i Komisją Europejską, jakie przepisy ochrony środowiska i procedury polskie i europejskie winny być zastosowane wobec projektowanych inwestycji melioracji podstawowych (regulacje rzek, budowa obwałowań, zbiorników retencyjnych, stopni i jazów, przepompowni, etc…)

 2. Weryfikację wszystkich inwestycji pod względem ich celowości i zgodności z priorytetem SPO- Zrównoważony rozwój wsi, w szczególności w kontekście sieci Natura 2000

 3. Pilne wyznaczenie we współpracy z resortem środowiska terenów sieci Natura 2000, oraz mapy ich nakładania się z inwestycjami WZMiUW a także przygotowanie się do wykorzystania 550 mln Euro na dopłaty dla rolników z tytułu gospodarowanie na terenach Natura 2000 w przyszłym PROW

 4. Zaproszenie do partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i przyrodników, którzy opracowali własny wariant sieci Natura 2000 („ shadow list”) oraz są w stanie na etapie projektowania inwestycji pokazać sposoby minimalizowania wpływu na środowisko.

 5. Precyzyjne zaprogramowanie warunków dla beneficjentów działań na wodach rolniczych w PROW na 2007-2013 ( plany dotyczą już 430 mln Euro), aby uniknąć obecnej sytuacji rozmijania się realizacji z priorytetem

 6. Przeprowadzenie w WZMIUW, kursów dla projektantów i urzędników pokazującego szansę i możliwości tkwiące w proekologicznej renaturyzacji rzek i potoków jako jedynej odwołującej się do istoty zrównoważonego rozwoju, odpowiedzi na narastające zagrożenia klimatyczne (min susze i powodzie, czego dowód mieliśmy w br.), także jako alternatywę dla czysto technicznych sposobów powiększania retencji wodnej w powstających wojewódzkich programach małej retencji

 7. Zmiany procesu kształcenia w wyższych szkołach rolniczych odpowiadającą na proekologiczne wyzwania wyżej wymienianych polityk krajowych i europejskich

W tak ważnej sprawie, gdzie wiele problemów powstaje na gruncie braku lub wadliwej interpretacji przepisów prawa polskiego i unijnego, nie rozumiem zwłoki w odpowiedzi i podjęciu działań przez Pana Premiera, który znany jest z zapowiedzi egzekucji przestrzegania prawa w naszym państwie. Proszę o ustosunkowanie się do niniejszego pisma w trybie przepisów art.241 i nast. k.p.a.
Z poważaniem Radosław Gawlik
Do wiadomości:

 1. Minister Środowiska Jan Szyszko

 2. Sekretarz Stanu MRiRW Henryk Kowalczyk- przewodniczący KM SPO

 3. Podsekretarz stanu MRiRW Krzysztof Ardanowski PROW 2007-2013

 4. Członkowie KM SPO „Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa…”

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…