Home Aktualności Ocalmy ostatnie bogactwa przyrodnicze w Środzie Śląskiej

Ocalmy ostatnie bogactwa przyrodnicze w Środzie Śląskiej

Możliwość komentowania Ocalmy ostatnie bogactwa przyrodnicze w Środzie Śląskiej została wyłączona
0
Środa Śląska cieciorka

Cenny przyrodniczo teren i korytarz ekologiczny dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie, może zostać zniszczony. Mieszkańcy gminy Środa Śląska są zaniepokojeni zmianami, które mają nastąpić na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie miejscowości Juszczyn, Święte, Komorniki, Kadłub. – Apelujemy do Burmistrza Środy Śląskiej o pozostawienia terenów wokół rzeki w stanie możliwie nienaruszonym – mówi Anna Adamczyk, koordynatorka biura interwencji w Stowarzyszeniu EKO-UNIA.

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska, przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Celem zmiany jest dopuszczenie na terenie objętym granicami opracowania możliwości budowy, przebudowy, relokacji cieków wodnych dla terenów wód powierzchniowych m.in. cieku Cieciorka.

– Mieszkańcy obawiają się tego, jak negatywnie takie działania wpłyną na środowisko przyrodnicze. Teren na którym mają zostać podjęte wyżej wymienione działania jest terenem stosunkowo ubogim przyrodniczo, poddanym silnej presji człowieka, jednak meandrujący fragment rzeki Cieciorka, którego zmiany w studium mają dotyczyć, jest jedną z niewielu pozostałości dawniej występujących w tym miejscu rozległych lasów grądowych – wyjaśnia Anna Adamczyk.

Budzi poważne obawy fakt, że porastające ten teren drzewa mogą zostać wycięte, a meandrujący fragment rzeki zostanie zamieniony w zmeliorowany kanał.

Zadrzewienie te, wraz z ciągiem drzew i zakrzewień rosnących w dalszych fragmentach rzeki, odgrywa rolę korytarza ekologicznego, umożliwiającego migrację zwierząt, a także rozprzestrzenianie się roślin i zwierząt. W tym jest korytarzem ekologicznym dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie.

Cenne przyrodniczo tereny nie mogą być izolowanymi wyspami pośród monokultur rolnych, stref przemysłowych i zabudowy mieszkalnej. Środowisko naturalne to sieć naczyń połączonych, gdzie każdy teren naturalny i półnaturalny, odgrywa rolę dla zachowania bioróżnorodności. Izolowanie obszarów przyrodniczych za pomocą zabudowy liniowej czy też zabudowy mieszkalnej bądź przemysłowej, to jedna z ważniejszych przyczyn zanikania bioróżnorodności na skalę światową. Stąd też, nawet niewielkie tereny umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt, dające tym organizmom schronienie, miejsce rozrodu, dostępu do wody i pokarmu, powinny być darzone dbałością o nie, a nie bezpowrotnie niszczone. Takim terenem jest również rzeka Cieciorka i jej najbliższe otoczenie.

Należy zwrócić również uwagę na aspekt hydrologiczny. Wraz postępującymi zmianami klimatu, a wraz z nimi coraz częstszymi suszami, a także anomaliami pogodowymi, wszelkie działania radykalnie wpływające na sytuację hydrologiczną okolicy, powinny być konsultowane z hydrologiem pod kątem długofalowego wpływu takich działań środowisko.

– Zrozumiałym jest dla nas, że rozwoju gospodarczego nie da się uniknąć. Nie jesteśmy całkowitymi przeciwnikami rozwoju przemysłu na terenie strefy przemysłowej w rejonie wyżej wymienionych miejscowości, zdecydowanie sprzeciwiamy się jednak niszczeniu fragmentów Cieciorki, które zachowały najbardziej zbliżony do naturalnego charakter – tłumaczy koordynatorka biura interwencji środowiskowych EKO-UNII.

Rozbudowując strefę przemysłową możliwym jest pozostawienie bez ingerencji człowieka terenów wzdłuż rzeki Cieciorki, tak aby zachował się jej dawny charakter, jednocześnie nie rezygnując z rozwoju strefy przemysłowej na tym terenie. Rozbudowa strefy przemysłowej może być po prostu przeprowadzona w sposób w pewnym stopniu zrównoważony, starający się uszanować lokalne siedliska przyrodnicze.

Należy godzić interesy gospodarcze z interesem społecznym, a przede wszystkim z funkcją ochronną przyrody.

– W związku z tym złożyliśmy wniosek do Burmistrza Środy Śląskiej o pozostawienia terenów wokół rzeki w stanie możliwie nienaruszonym, tak aby, pomimo intensywnego rozwoju gospodarczego gminy Środa Śląska, środowisko przyrodnicze było możliwie chronione przed degradacją. Środowisko przyrodnicze to wspólne dobro całego społeczeństwa i niszczenie go to odbieranie czegoś co należy do wszystkich, a na to nie ma społecznej zgody – zaapelowali przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…