Home Aktualności Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski

Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski

Możliwość komentowania Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski została wyłączona
0

Stosunkiem głosów 18 ZA, 2 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ, 0 osób PRZECIW Rada Krajowa Partii Zieloni podjęła decyzję w sprawie poparcia Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

Zgodnie z § 41 ust. 1a lit. e) Statutu Partii Zieloni Rada Krajowa postanawia co następuje:

Partia Zieloni udziela poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu jako kandydatowi na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku.

Zmiana w Pałacu Prezydenckim jest koniecznym warunkiem prowadzenia przez Polskę odpowiedzialnej polityki klimatycznej, społecznej oraz odnowy demokracji w Polsce i odzyskania przez Polskę pozycji szanowanego partnera na arenie europejskiej i międzynarodowej. Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej, której powstrzymanie wymaga ambicji, odwagi i współpracy ponad podziałami.


Rafał Trzaskowski podziela nasz postulat, iż zażegnanie kryzysu klimatycznego i zapewnienie   społeczeństwu bezpieczeństwa przez osiągnięcie neutralności klimatycznej, są jednym z głównych wyzwań dla głowy państwa. Uznaje wprowadzenie Zielonego Ładu dla Polski oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w latach 2040-2050. Rozwój energii ze źródeł odnawialnych i odejście od paliw kopalnych to szansa na rozwój cywilizacyjny Polski. Dlatego przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem Sekretarza Stanu (Ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. Ochrony Środowiska, Klimatu i Transformacji Energetycznej, będzie priorytetem kampanii  i prezydentury.


Z Rafałem Trzaskowskim łączą nas fundamentalne wartości proeuropejskie i demokratyczne, tj. praworządność, prawa człowieka, wolność i solidarność, a także potrzeba ochrony środowiska naturalnego i rozszerzenia pakietu praw zwierząt. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje gotowość do promowania ekologicznych tematów podczas kampanii wraz z Partią Zieloni, oraz działania na rzecz realizacji, a co najmniej podpisania przyjętych wcześniej przez Sejm i Senat w formie ustaw, następujących postulatów:
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
1. Przyjęcia Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołania Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem Sekretarza Stanu (Ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. Ochrony Środowiska, Klimatu i Transformacji Energetycznej;
2. Odejścia od węgla najpóźniej do roku 2040, a do roku 2030 – w ogrzewaniu domów;
3. Zwiększenia inwestycji na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz większe wsparcie termomodernizacji budynków, uproszczenia procedur w tej kwestii i zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie;
4. Zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi;
OCHRONA PRZYRODY
5. Powiększenia obecnych i utworzenia nowych Parków Narodowych;
6. Uchwalenia nowej ustawy o lasach, która zachowa obecną formę własności i pozwoli na lepszą ochronę bioróżnorodności oraz podda gospodarkę leśną kontroli społecznej;
7. Wzmocnienia ustawy o ochronie przyrody dla zwiększenia kontroli nad wycinkami drzew;
8. Zatrzymania przekopu Mierzei Wiślanej, jako projektu rujnującego środowisko, a także wetowania innych projektów szkodliwie ingerujących w środowisko naturalne;
9. Pilnego stworzenia Programu Walki z Suszą opartego na małej retencji i renaturyzacji rzek;
OCHRONA ZWIERZĄT
10. Powołania przy Prezydencie RP instytucji Rzecznika Praw Zwierząt, do czasu uchwalenia odpowiedniej ustawy przez Sejm RP;
11. Wprowadzenia zakazu hodowli na futra, chowu klatkowego, uboju rytualnego i wykorzystywania zwierząt w cyrkach;
12. Nadania koniom statusu zwierząt towarzyszących, wprowadzenia moratorium na polowania na ptaki;
13. Nowelizacji ustawy do walki z ASF, tzw. “Lex Ardanowski”;
PAŃSTWO I GOSPODARKA
14. Wprowadzenia podwyżek dla pracownic i pracowników usług publicznych oraz powiązania wysokości ich świadczeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce;
15. Ambitnego wprowadzenia polityki Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, w myśl uporządkowania całego łańcucha żywności “od pola do stołu”, w szczególności: rozwoju zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia praktyk rolniczych, odchodzenia od niebezpiecznych pestycydów, a także zapewnienia zdrowej, lokalnej żywności dla szkół, szpitali i domów opieki. Zdrowa żywność wysokiej jakości powinna być prawem, a nie przywilejem;
16. Legalizacji produkcji marihuany medycznej w Polsce;
17. Wsparcia rozwoju transportu kolejowego na terenie całego kraju, w szczególności na terenach, do których kolej dziś nie dojeżdża;
PRAWA CZŁOWIEKA
18. Wprowadzenia związków partnerskich dla wszystkich zawieranych w urzędzie stanu cywilnego;
19. Wetowania ustaw dążących do zaostrzenia obecnej ustawy antyaborcyjnej i wspierania działań na rzecz zapewnienia dostępu do zabiegu usuwania ciąży w obecnie określonych przez ustawę przypadkach oraz przywrócenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Wdrożenia przepisów konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
20. Wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej.
21. Transparentności finansowania kościołów i związków wyznaniowych.
Rada Krajowa zachowuje prawo do odwołania udzielonego poparcia w przypadku rażącego naruszenia postanowień programowych zapisanych w powyższej uchwale, czynu lub deklaracji całkowicie sprzecznej z zielonymi wartościami i programem.
Zarząd Krajowy wykonuje uchwałę poprzez reprezentowanie Partii Zieloni w kontaktach oraz współdziałanie z kandydatem na urząd Prezydenta oraz jego sztabem wyborczym.
Rada Krajowa Partii Zieloni pozostawia dowolność decyzji członkom i członkiniom Partii Zieloni w kwestii uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach wyborczych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  • Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk

    Przez dziewięć pandemicznych miesięcy 2020 roku, kiedy tematem nr 1 był Covid-19, mieszkań…
  • Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?

    Warszawa, Wrocław, 1 grudnia 2020 r. Informacja prasowa KRR i Stowarzyszenia EKO-UNIA Już …
  • 4 listopada 2020 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta  Gdańsk  ora…
Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Czy za arogancję PGE zapłacimy wszyscy? 22 lutego rząd Republiki Czeskiej podjął decyzję o…