Home Aktualności Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski

Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski

Możliwość komentowania Przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej deklaruje Zielonym kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski została wyłączona
0

Stosunkiem głosów 18 ZA, 2 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ, 0 osób PRZECIW Rada Krajowa Partii Zieloni podjęła decyzję w sprawie poparcia Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

Zgodnie z § 41 ust. 1a lit. e) Statutu Partii Zieloni Rada Krajowa postanawia co następuje:

Partia Zieloni udziela poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu jako kandydatowi na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku.

Zmiana w Pałacu Prezydenckim jest koniecznym warunkiem prowadzenia przez Polskę odpowiedzialnej polityki klimatycznej, społecznej oraz odnowy demokracji w Polsce i odzyskania przez Polskę pozycji szanowanego partnera na arenie europejskiej i międzynarodowej. Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej, której powstrzymanie wymaga ambicji, odwagi i współpracy ponad podziałami.


Rafał Trzaskowski podziela nasz postulat, iż zażegnanie kryzysu klimatycznego i zapewnienie   społeczeństwu bezpieczeństwa przez osiągnięcie neutralności klimatycznej, są jednym z głównych wyzwań dla głowy państwa. Uznaje wprowadzenie Zielonego Ładu dla Polski oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w latach 2040-2050. Rozwój energii ze źródeł odnawialnych i odejście od paliw kopalnych to szansa na rozwój cywilizacyjny Polski. Dlatego przyjęcie Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem Sekretarza Stanu (Ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. Ochrony Środowiska, Klimatu i Transformacji Energetycznej, będzie priorytetem kampanii  i prezydentury.


Z Rafałem Trzaskowskim łączą nas fundamentalne wartości proeuropejskie i demokratyczne, tj. praworządność, prawa człowieka, wolność i solidarność, a także potrzeba ochrony środowiska naturalnego i rozszerzenia pakietu praw zwierząt. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje gotowość do promowania ekologicznych tematów podczas kampanii wraz z Partią Zieloni, oraz działania na rzecz realizacji, a co najmniej podpisania przyjętych wcześniej przez Sejm i Senat w formie ustaw, następujących postulatów:
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
1. Przyjęcia Zielonego Ładu dla Polski 2050 oraz powołania Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, działającej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i bezpośrednim przewodnictwem Sekretarza Stanu (Ministra w Kancelarii Prezydenta) ds. Ochrony Środowiska, Klimatu i Transformacji Energetycznej;
2. Odejścia od węgla najpóźniej do roku 2040, a do roku 2030 – w ogrzewaniu domów;
3. Zwiększenia inwestycji na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz większe wsparcie termomodernizacji budynków, uproszczenia procedur w tej kwestii i zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie;
4. Zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi;
OCHRONA PRZYRODY
5. Powiększenia obecnych i utworzenia nowych Parków Narodowych;
6. Uchwalenia nowej ustawy o lasach, która zachowa obecną formę własności i pozwoli na lepszą ochronę bioróżnorodności oraz podda gospodarkę leśną kontroli społecznej;
7. Wzmocnienia ustawy o ochronie przyrody dla zwiększenia kontroli nad wycinkami drzew;
8. Zatrzymania przekopu Mierzei Wiślanej, jako projektu rujnującego środowisko, a także wetowania innych projektów szkodliwie ingerujących w środowisko naturalne;
9. Pilnego stworzenia Programu Walki z Suszą opartego na małej retencji i renaturyzacji rzek;
OCHRONA ZWIERZĄT
10. Powołania przy Prezydencie RP instytucji Rzecznika Praw Zwierząt, do czasu uchwalenia odpowiedniej ustawy przez Sejm RP;
11. Wprowadzenia zakazu hodowli na futra, chowu klatkowego, uboju rytualnego i wykorzystywania zwierząt w cyrkach;
12. Nadania koniom statusu zwierząt towarzyszących, wprowadzenia moratorium na polowania na ptaki;
13. Nowelizacji ustawy do walki z ASF, tzw. “Lex Ardanowski”;
PAŃSTWO I GOSPODARKA
14. Wprowadzenia podwyżek dla pracownic i pracowników usług publicznych oraz powiązania wysokości ich świadczeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce;
15. Ambitnego wprowadzenia polityki Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, w myśl uporządkowania całego łańcucha żywności “od pola do stołu”, w szczególności: rozwoju zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia praktyk rolniczych, odchodzenia od niebezpiecznych pestycydów, a także zapewnienia zdrowej, lokalnej żywności dla szkół, szpitali i domów opieki. Zdrowa żywność wysokiej jakości powinna być prawem, a nie przywilejem;
16. Legalizacji produkcji marihuany medycznej w Polsce;
17. Wsparcia rozwoju transportu kolejowego na terenie całego kraju, w szczególności na terenach, do których kolej dziś nie dojeżdża;
PRAWA CZŁOWIEKA
18. Wprowadzenia związków partnerskich dla wszystkich zawieranych w urzędzie stanu cywilnego;
19. Wetowania ustaw dążących do zaostrzenia obecnej ustawy antyaborcyjnej i wspierania działań na rzecz zapewnienia dostępu do zabiegu usuwania ciąży w obecnie określonych przez ustawę przypadkach oraz przywrócenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Wdrożenia przepisów konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
20. Wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej.
21. Transparentności finansowania kościołów i związków wyznaniowych.
Rada Krajowa zachowuje prawo do odwołania udzielonego poparcia w przypadku rażącego naruszenia postanowień programowych zapisanych w powyższej uchwale, czynu lub deklaracji całkowicie sprzecznej z zielonymi wartościami i programem.
Zarząd Krajowy wykonuje uchwałę poprzez reprezentowanie Partii Zieloni w kontaktach oraz współdziałanie z kandydatem na urząd Prezydenta oraz jego sztabem wyborczym.
Rada Krajowa Partii Zieloni pozostawia dowolność decyzji członkom i członkiniom Partii Zieloni w kwestii uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach wyborczych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…