Home Aktualności Raport Specjalny: Manifest przeciw wydobyciu łupków

Raport Specjalny: Manifest przeciw wydobyciu łupków

0
0

Autorzy manifestu uważają, że prowadzenie dialogu w oparciu o prawo sprzyjające jedynie inwestorom gazowym jest bezsensowne.

Tekst Manifestu:  Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanym działaniom w postaci poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na terenie Pomorza, aż do przedstawienia przez kompetentne czynniki:
1.Całościowej analizy zysków i strat.
2.Analizy wpływu wydobycia gazu na całokształt życia społeczno-gospodarczego danego regionu, np. na: turystykę i rekreację, rolnictwo, bezrobocie, jakość życia, status materialny mieszkańców.
3.Powstanie przepisów prawnych gwarantujących odpowiedni poziom odszkodowań za straty z działalności gospodarczej, w tym turystycznej i wywłaszczenia.
4.Powstanie przepisów prawnych gwarantujących rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości, także działek rekreacyjnych.
Społeczności naszej nie interesuje dyskusja na temat gazu łupkowego, jego poszukiwań i eksploatacji, jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki.
Nie jest interesem publicznym zysk koncernów gazowych, jak przyjęto w uchwalonych i planowanych ustawach (Prawo Geologiczne i Górnicze, projekt ustawy o korytarzach przesyłowych). Uważamy, że prawo to narusza konstytucyjną gwarancję własności i równości stron, daje możliwość wywłaszczeń w trybie administracyjnym.
Przewidujemy „zgodną z prawem” degradację środowiska, a tym samym utratę miejsc wypoczynku oraz wartości swoich nieruchomości. Zanik ruchu turystycznego doprowadzi do bankructwa osoby inwestujące w przemysł turystyczny i do wzrostu bezrobocia. Możliwość skażenia gruntów i płodów rolnych będzie odstraszać konsumentów w kraju i za granicą do ich nabywania.
Prawo sprzeczne z interesem społecznym jest niemoralne. Najnowsza historia dostarcza nam aż nadto przykładów, gdy zgodnie sprawem dopuszczano się wielu nadużyć a nawet zbrodni.
Dialog prowadzony w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa korzystne tylko i wyłącznie dla inwestorów gazowych uważamy za bezcelowy.
opr. kk/i.cz
]]>