Home Aktualności Rząd przyjął Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Rząd przyjął Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

0
0

Rząd przyjął Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Uchwała spowoduje ochronę złóż węgla brunatnego pod Legnicą, największych w Europie – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu

Samorządy lokalne protestują przeciwko Koncepcji, bo zablokuje ona inwestycje w regionie. Rząd nie ma na razie konkretnych planów dotyczących budowy nowej kopalni odkrywkowej na tym terenie. Ochrona złoża skutkuje zakazem zabudowy tego terenu, co zdaniem władz lokalnych spowoduje zapaść gospodarczą.

„Wzywam członków Rady Ministrów i Pana Premiera osobiście by ten czarny scenariusz powstrzymać poprzez odrzucenie niekorzystnych dla dziesiątków tysięcy mieszkańców naszego kraju zapisów. Jednocześnie w imieniu członków naszej Koalicji potwierdzam gotowość do rozmów w sprawie przyszłości naszych gmin, w każdym miejscu i każdym czasie” – piszą do premiera Tuska członkowie koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Przeciwko planom przyjęcia przez rząd uchwały zatwierdzającej Koncepcję protestują również ekolodzy. Ich zdaniem, może to otworzyć drogę do wywłaszczeń mieszkańców i zniszczeń w środowisku.

Dokument przyjęty dziś przez rząd przedstawia wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 20 lat oraz określa cele i kierunki polityki przestrzennej służące jej urzeczywistnieniu.

„Realizacja tego dokumentu umożliwi zbudowanie sprawnego i przejrzystego systemu planowania przestrzennego na każdym poziomie gospodarowania przestrzenią, a także zapewni tworzenie korzystnych warunków do działalności gospodarczej. Ponadto KPZK formułuje zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego” – czytamy w komunikacie CIR.

– Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju to dokument intencyjny z szeregu dokumentów planowania strategicznego i żeby pomysły w nim zapisane mogły być realizowane niezbędne jest wprowadzenie ich do Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województw, a później do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin i Planów Miejscowych, czyli Planów Zagospodarowania Przestrzennego – tłumaczy Sławomir Anusz, p.o. dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

– Procedurę można skrócić i inwestycje celu publicznego realizować na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania inwestycji celu publicznego – dodaje Anusz. ekonomia.pl >

Rząd przyjął ochronę złóż węgla i gazu  14.12.2011r. 06:23

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Dokument zobowiązuje władze do objęcia ochroną przed zabudową złóż węgla i gazu. Zdaniem Ministra Środowiska, to słuszny krok.

Rządowy dokument zakłada, że Minister Gospodarki we współpracy z Ministrem Środowiska sporządzi wykaz i określi obszary złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa. Następnie wojewodowie, wspólnie z samorządami, na terenach których znajdują się złoża, ustalą rodzaj i czas działalności oraz rodzaj zabudowy dopuszczalnej na chronionych obszarach. Ustalenia mają być następnie implementowane do strategii wojewódzkich i planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich kategorii (krajowego, wojewódzkich i miejscowych).

– Koncepcja pozwala na racjonalne zagospodarowanie zasobów. Dzięki niej, możliwy będzie dostęp do złóż w przyszłości – mówi CIRE Minister Środowiska Marcin Korolec. – Wprowadzenie na niektórych terenach ograniczeń budownictwa i rozwoju infrastruktury jest absolutnie uzasadnione. Dotyczy to również chociażby terenów powodziowych – uzasadnia.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotychczasowe formy i metody ochrony złóż kopalin są niewystarczające. Rząd zamierza przyjąć prawną ochronę złóż, która pozwoli na równoważenie interesów osób zamieszkujących chronione tereny z możliwościami eksploatacji zalegających pod nimi surowców. Zgodnie z KPZK ograniczenia dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża będą zróżnicowane i zależne od jego rodzaju.

Wydanie zgody na zagospodarowanie nowych złóż strategicznych, zgodnie z KPZK, poprzedzić ma „szeroka wielokryterialna analiza opłacalności, uwzględniająca aspekty społeczne i ekologiczne, w tym koszty konfliktów funkcji istniejących i projektowanych dla planowanego obszaru wydobywczego”.

Według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku chronione mają być m.in. złoża gazu, ropy, węgla kamiennego (zwłaszcza „Bzie-Dębina”, „Śmiłowice”, „Brzezinka”) i brunatnego (zwłaszcza „Legnica”, „Gubin”, „Gubin 1”, „Złoczew”).

Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu. Centrum Informacji o Rynku Energii >>

Rząd przyjął uchwałę ws. koncepcji zagospodarowania przestrzennego PAP 2011-12-13,

13.12. Warszawa (PAP) – Rząd przyjął „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, która ma umożliwić budowę systemu planowania przestrzennego – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Minister środowiska Marcin Korolec uważa, że dokument pokazuje, jak Polska może się rozwijać.

Jak podkreśliło CIR, „Koncepcja” jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski, a jej realizacja umożliwi zbudowanie sprawnego i przejrzystego systemu na każdym poziomie gospodarowania przestrzenią. Ma też zapewnić tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej.

Ponadto – jak podało CIR – dokument formułuje zasady i działania służące m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego.

Zgodnie z dokumentem, podstawową cechą Polski w 2030 r. będzie spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Aby zrealizować ten strategiczny cel sformułowano cele operacyjne, takie jak: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, poprawę spójności wewnętrznej kraju, poprawę dostępności terytorialnej kraju przez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, wspieranie wysokiej jakości środowiska i walorów krajobrazowych Polski, przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

W 2030 r. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne mają być lepiej powiązane ze sobą, a także z podobnymi obszarami UE.

Według ministra środowiska Marcina Korolca, przyjęta we wtorek przez rząd uchwała to przygotowany przez resort rozwoju regionalnego „znakomity dokument, pokazujący, w jaki sposób Polska może się w najbliższym czasie rozwijać”. „Dokument na poziomie analitycznym spina wątki z różnych ministerstw” – powiedział Korolec dziennikarzom we wtorek wieczorem.

Do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju wprowadzono zasoby surowców, jako złoża chronione przed zabudową. „Koncepcja racjonalnego zagospodarowania, polega na tym, by zabudową, czy innym przeznaczeniem gruntu, nie uniemożliwiać dostępu do tych zasobów” – tłumaczył.

Podkreślił, że prawo pozwala na obostrzenia w rozwoju infrastruktury, czy budownictwa, w zależności od warunków terenowych, np. na obszarach zagrożonych powodzią nie wydaje się zezwoleń na budowę. „Jeśli chodzi o działanie administracji pewna racjonaln ość i ograniczenia muszą być wprowadzone. Inaczej byłoby niemożliwe zarządzanie krajem w przyszłości” – ocenił.

Pytany, czy złoża naturalne opisane w dokumencie w najbliższych latach będą eksploatowane przypomniał, że odpowiedź nie należy do rządu, tylko do przedsiębiorców. „To nie będą decyzje podejmowane przez rząd, tylko decyzje przedsiębiorstw, które będą występowały do administracji z prośbą o udostępnienie tych złóż” – dodał.(PAP) Gazeta.pl >>

Rząd przyjął uchwałę ws. koncepcji zagospodarowania przestrzennego PAP – 14-12-2011 05:36

Rząd przyjął „Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, która ma umożliwić budowę systemu planowania przestrzennego – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Minister środowiska Marcin Korolec uważa, że dokument pokazuje, jak Polska może się rozwijać.

Jak podkreśliło CIR, „Koncepcja” jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski, a jej realizacja umożliwi zbudowanie sprawnego i przejrzystego systemu na każdym poziomie gospodarowania przestrzenią. Ma też zapewnić tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej.

Ponadto – jak podało CIR – dokument formułuje zasady i działania służące m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego.

Zgodnie z dokumentem, podstawową cechą Polski w 2030 r. będzie spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Aby zrealizować ten strategiczny cel sformułowano cele operacyjne, takie jak: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, poprawę spójności wewnętrznej kraju, poprawę dostępności terytorialnej kraju przez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, wspieranie wysokiej jakości środowiska i walorów krajobrazowych Polski, przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

W 2030 r. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne mają być lepiej powiązane ze sobą, a także z podobnymi obszarami UE.

Według ministra środowiska Marcina Korolca, przyjęta we wtorek przez rząd uchwała to przygotowany przez resort rozwoju regionalnego „znakomity dokument, pokazujący, w jaki sposób Polska może się w najbliższym czasie rozwijać”. „Dokument na poziomie analitycznym spina wątki z różnych ministerstw” – powiedział Korolec dziennikarzom we wtorek wieczorem.

Do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju wprowadzono zasoby surowców, jako złoża chronione przed zabudową. „Koncepcja racjonalnego zagospodarowania, polega na tym, by zabudową, czy innym przeznaczeniem gruntu, nie uniemożliwiać dostępu do tych zasobów” – tłumaczył.

Podkreślił, że prawo pozwala na obostrzenia w rozwoju infrastruktury, czy budownictwa, w zależności od warunków terenowych, np. na obszarach zagrożonych powodzią nie wydaje się zezwoleń na budowę. „Jeśli chodzi o działanie administracji pewna racjonalność i ograniczenia muszą być wprowadzone. Inaczej byłoby niemożliwe zarządzanie krajem w przyszłości” – ocenił.

Pytany, czy złoża naturalne opisane w dokumencie w najbliższych latach będą eksploatowane przypomniał, że odpowiedź nie należy do rządu, tylko do przedsiębiorców. „To nie będą decyzje podejmowane przez rząd, tylko decyzje przedsiębiorstw, które będą występowały do administracji z prośbą o udostępnienie tych złóż” – dodał. wnp.pl >>

Inne:

http://www.portalsamorzadowy.pl >>

http://www.parkiet.com. >>

http://www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl >>l

 

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…