Home Aktualności Uwagi Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego do projektu rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych

Uwagi Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego do projektu rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych

Możliwość komentowania Uwagi Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego do projektu rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych została wyłączona
0

Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski
Szanowny Panie Ministrze,
Jako działacze Dolnośląskiego Alarmu Smogowego  chcemy w ramach bardzo krótkich konsultacji, jak na tak złożony problem, odnieść się do rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych zaproponowanego przez Ministerstwo Energii
Uwagi ogólne:
W ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe, które zakazują palenia odpadami węglowymi, mułami, flotami, miałami czy węglem brunatnym. Nie zgadzamy się z ideą, która stoi za tym rozporządzeniem i  prowadzi do tego, że na rynku, w sprzedaży pozostanie kiepskiej jakości węgiel, który trafi następnie do  gospodarki komunalnej.
To jest złe rozwiązanie wynikające z chęci ochrony interesów przedsiębiorstw węglowych przy  zlekceważeniu problemu smogu oraz zdrowia i życia polskich obywatelek i obywateli.
Lepszym rozwiązaniem wskazywanym również przez naukowców oraz działaczy gospodarczych i społecznych, jest wykorzystanie tych gorszej jakości węgli w zawodowej energetyce, która posiada  wysokiej jakości urządzenia do oczyszczania spalin.
Przypominamy, że większość polskich pieców ogrzewających budynki to tzw. pozaklasowe „kopciuchy”, które nie posiadają, żadnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia powstające w procesie spalania. Stąd tak ważne jest jakiej jakości paliwo spalamy.
Zaproponowane przez Pana Ministerstwo rozporządzenie określające normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych wskazuje, iż ważniejsza jest sprzedaż nawet najbardziej zanieczyszczonego węgla i odpadów kopalnianych niż czyste powietrze i zdrowie polskiego społeczeństwa.
Skażone powietrze w Polsce, głównie w wyniku palenia węgla i drewna wywołuje dziś około 45-50 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie! Prowadzi do obniżenia jakości życia w wielu miejscowościach, gdzie w sezonie grzewczym trudno jest normalnie oddychać, a wyjście na dwór łączy się z koniecznością wdychania szkodliwych zanieczyszczeń.
Dolnośląski Alarm Smogowy protestuje przeciwko rozporządzeniu, które dopuszcza do sprzedaży detalicznej zasiarczony i wilgotny węgiel. Spalanie takiego węgla prowadzić będzie do wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza i nie poprawi stanu powietrza w polskich miastach i wsiach. Przez to rozporządzenie będziemy musieli się wstydzić zapraszać do naszych miast i miasteczek ludzi żyjących poza Polską, gdzie ludziom się nie mieści w głowie, że taki stan środowiska może istnieć w XXI w. Przez fatalną jakość powietrza powstającą przy spalaniu złej jakości paliw nasze dzieci, dziadkowie czy bliscy, którzy zachorowali będą musieli pozostać w domach i lękać się o pogorszenie stanu zdrowia tylko z powodu tego, że muszą oddychać tak niskiej jakości powietrzem, jakie kolejne rządy zgotowały Polkom i Polakom.
Dlatego szczególnie skandaliczne jest dopuszczenie do sprzedaży wysoce zanieczyszczonego miału, czyli paliwa umożliwiającego mieszanie toksycznych odpadów kopalnianych – mułów i flotokoncentratów. Flotokoncentraty i muły zawierają  między innymi nawet do 10 razy więcej  toksycznej rtęci niż zwykły węgiel. Nie zapominajmy, że rtęć jest neurotoksyną, która poważnie szkodzi m.in. dzieciom na etapie rozwoju układu nerwowego.
Bulwersuje nas to, że rozporządzenie ma wejść w życie w takiej postaci, mimo oficjalnych rządowych zapewnień ze strony Premiera i wielu ministrów o wyeliminowaniu odpadów węglowych z ogrzewania domów.
Dolnośląski Alarm Smogowy uczestniczący w polskim ruchu antysmogowym,  nie zgadza się na dopuszczenie do sprzedaży proponowanych w rozporządzeniu paliw stałych i domagamy się wycofania wysoce zanieczyszczonego miału ze sprzedaży.
Zgodnie z postulatami Polskiego Alarmu Smogowego proponujemy następujące szczegółowe uwagi do w/w rozporządzenia:
1)WEGIEL BRUNTNY
Węgiel brunatny jest paliwem o wyjątkowo szkodliwym wpływie na jakość powietrza. Jego stosowanie w domowych instalacjach grzewczych powinno zostać wyeliminowane – co jest planowane w ciągu 2 lat  w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Większość uchwał antysmogowych zabrania spalania węgla brunatnego w instalacjach domowych już obecnie. W związku z tym należy zadbać aby tam gdzie węgiel ten jest dopuszczony do użytkowania miał on odpowiednie parametry.
W okresie przejściowym dwóch lat do czasu wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w sektorze bytowym węglem- poza województwami, które go wprowadziły w „uchwałach antysmogowych”- wnosimy o:
a) określenie maksymalnej zawartości siarki do 0,8%
b) wprowadzenie maksymalnej zawartości wilgoci do 20% 
c) wprowadzenie maksymalnej zawartości popiołu do 7%
d) wprowadzenie  minimalnej wartości opałowej na poziomie 20 MJ/kg
2)MIAŁ
Należy całkowicie usunąć z rozporządzenia Tabelę 6, która dopuszcza do sprzedaży węgiel o zawartości popiołu do 31%, wilgoci do 27%, siarki do 2,1%, a minimalna wartość opałowa to 17 MJ/kg. Tego typu paliwo nie powinno trafiać do domowych kotłów i pieców ze względu na dużą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Co więcej w tabeli tej nie określono podziarna, co pozwala na mieszanie miałów z odpadem węglowym – mułem oraz flotokoncentratem. Sprzedaż odpadów węglowych do instalacji poniżej 1 MW, a więc do sektora komunalno-bytowego, jest niezgodna z przepisami nowo uchwalonej ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
W Tabeli 5 należy dodać maksymalną zawartość podziarna (0-1 mm) na poziomie 5%, tak aby uniemożliwić mieszanie lepszego jakościowo miału z odpadem węglowym (flotokoncentratem). Flotokoncentrat ze względu na bardzo drobne uziarnienie nie może być spalany w sektorze komunalno-bytowym. Tabela 5 stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponadto, w tabeli tej należy zmniejszyć zawartość siarki do 0,8% (obecnie 1,2+0,3 odchylenia), popiołu do 10% (obecnie 12%+3% odchylenia), a wilgoci do 12% (obecnie 20%+3% odchylenia). Wartość opałowa nie powinna być mniejsza niż 25 MJ/kg. Jedynie miał o dobrych parametrach może być spalany w instalacjach sektora komunalno-bytowego.
3) PALIWO DO KOTŁÓW 5 KLASY I EKOPROJEKTU
Obecnie rozporządzenie nie definiuje paliwa kwalifikowanego do kotłów 5 klasy i Ekoprojektu. Jak wskazują ekspertyzy, kotły te dotrzymują deklarowane standardy emisyjne jedynie na groszku o odpowiednio wysokiej jakości. Przy zastosowaniu groszków zaproponowanych w rozporządzeniu emisyjność kotłów klasy 5 i Ekoprojektu wzrośnie. Pojawia się zatem pytanie o zasadność dofinansowywania tego typu urządzeń ze środków publicznych jeśli rozporządzenie nie definiuje do nich paliwa gwarantującego dotrzymanie deklarowanych standardów emisyjnych. Postulujemy aby Tabela 4 definiowała właśnie paliwo kwalifikowane do kotłów 5 klasy / Ekoprojektu. W związku z tym należy określić następujące parametry jakościowe: zawartość popiołu <6% (wobec proponowanych 12%+3% odchylenia), zawartość siarki <0,8% (wobec proponowanych 1,2%+0,3% odchylenia), wartość opałowa >27 MJ/kg (wobec proponowanych 24 MJ/kg -1 odchylenia), zawartość podziarna <5% (wobec proponowanych 10%+5% odchylenia), zawartość wilgoci całkowitej <12% (wobec proponowanych 15%+3% odchylenia). Jedynie na paliwie odpowiedniej jakości kotły 5 klasy oraz Ekoprojektu będą dotrzymywać wymaganych parametrów emisyjnych.
4)ZAWARTOŚĆ SIARKI, POPIOŁU I WILGOCI
W pozostałych sortymentach (tabela 1, tabela 2, tabela 3) również należy znacząco ograniczyć zawartość siarki, popiołu i wilgoci. Według ekspertów zawartość siarki nie powinna przekraczać 0,6%-0,8% – wobec proponowanej zawartości 1,8% plus 0,3% dopuszczalnego odchylenia, co daje 2,1%. Jest to szczególnie istotne, gdyż instalacje stosowane w sektorze komunalno-bytowym nie są wyposażone w instalacje do odsiarczania spalin, dlatego też zawartość siarki w węglu przeznaczonym do spalania w domowych kotłach i piecach powinna być jak najniższa.
Podczas sezonu grzewczego wiele polskich miast i miasteczek boryka się ze zbyt wysokim stężeniem dwutlenku siarki. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dobowe stężenie dwutlenku siarki nie powinno przekraczać 20 µg/m3. W styczniu 2017 norma ta została przekroczona przez 26 dni w Żywcu, 23 dni w Rybniku oraz 27 dni w Nowym Targu. Z kolei przez pierwszą połowę stycznia 2018 (15 dni pomiarowych), w Nowym Targu norma ta została przekroczona przez 9 dni, w Zakopanem przez 8 dni, a w Katowicach i Żywcu przez 4. To jedynie przykładowe miejscowości. Wszędzie tam gdzie jest duże natężenie domowych instalacji grzewczych spalających węgiel, stężenia SO2 będą podwyższone.
Wnosimy o obniżenie maksymalnej zawartości siarki do 0,8% w tabeli 1, 2 oraz 3.
Wnosimy o obniżenie w tabelach 1, 2, 3 maksymalnej zawartości wilgoci do 12% (wobec proponowanych 20% plus 3% dopuszczalnego odchylenia). Pozostawienie wilgoci na tak wysokim poziomie będzie nie tylko utrudniać walkę o czyste powietrze ale również będzie godzić w interes kupujących, którzy w każdej tonie węgla będą płacić za 200 kilo wody.
Wnosimy o obniżenie w tabelach 1, 2, 3 maksymalnej zawartości popiołu do 10% (z obecnych 12-14% plus 3% odchylenia). Podobnie jak w przypadku wilgoci, parametr ten jest kluczowy nie tylko dla jakości powietrza ale też dla interesu kupującego.
Wnosimy o wprowadzenie w tabelach 1, 2, 3 minimalnej wartości opałowej na poziomie 25 MJ/kg (obecnie 21-22 MJ/kg minus 1 MJ/kg odchylenia).
Powyższe postulaty są zgodne z opiniami ekspertów przedstawianymi w procesie kolejnych konsultacji rozporządzenia na przestrzeni ostatnich lat.
5) REZYGNACJA Z PRZEDROSTKA EKO
Postulujemy rezygnację z przedrostka „eko” w słowach ekogroszek oraz ekomiał – przedrostek taki sugeruje, że paliwa te są ekologiczne podczas gdy żadne paliwo oparte o węgiel nie może być ekologiczne ze względu na wysoką emisję CO2 i negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. W zamian proponujemy wprowadzenie odrębnej nomenklatury i podziału na klasy węgla.
6) ODEJŚCIE OD ODCHYLEŃ
Postulujemy odejście od dozwolonych odchyleń od zaproponowanych parametrów (3% dla wilgoci, 3% dla popiołu, 1 MJ/kg dla wartości opałowej i 0,3% dla siarki). Odchylenia te są w rzeczywistości próbą dalszego obniżania standardów jakościowych węgla. Proces przechowywania i transportu węgla nie ma żadnego wpływu na zawartość siarki, stąd wprowadzanie takiego odchylenia jest zupełnie nieuzasadnione. Natomiast wpływ deszczu na wilgoć należy ograniczać poprzez odpowiednie zabezpieczanie węgla na składach (np. zadaszenia).
Rząd ogłosił w  styczniu ubiegłego roku program Czyste Powietrze. To co obecnie proponuje Ministerstwo Energii stoi z nim z sprzeczności.
Dobre rozporządzenie, eliminujące zanieczyszczenia u źródła, jest w stanie bardzo szybko i efektywnie poprawić powietrze w kraju, zmniejszyć ilość chorób i zgonów.
Proszę o wzięcie tych argumentów pod rozwagę.
W imieniu Dolnośląskiego  Alarmu Smogowego
Hanna Schudy
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba
Radosław Gawlik
 

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…