Home Aktualności Węgiel Łużycki – Okólnik, 14 lutego 2013

Węgiel Łużycki – Okólnik, 14 lutego 2013

0
0
sprewa

Drodzy zainteresowani, znowu minęło trochę czasu. Prosimy o zrozumienie, że numery Okólnika nie wychodzą częściej i że nie zawsze podajemy najbardziej aktualne wiadomości.

 1. Stowarzyszenie „Czysta rzeka Sprewa” wywalczyło uchwałę Landagu oraz wydanie ekspertyzy
 2. Vattenfall: spadek obrotów i zysków
 3. Vattenfall przygotowuje się publicznie do spadku użycia węgla
 4. 5 marca – termin rozprawy w sprawie przesunięcia drogi B112
 5. Posiedzenie komitetu do spraw węgla brunatnego na razie odwołane
 6. Rząd Krajowy w Kiel chce wprowadzić w skali Landu Schleswig-Holstein zakaz dla sekwestracji dwutlenku węgla
 7. Komisja Europejska planuje ponownie wprowadzić prawo dla sekwestracji dwutlenku węgla
 8. Związkowy Krzyż Zasługi (Bundesverdienskreuz) dla prof. Kreibicha, krytyka CCS
 9. Solargenossenschaft (Spółdzielnia Paneli Solarnych) z Łużyc chce budować dalej
 10. Inicjatywy obywatelskie piszą do SPD
 11. Na dobry koniec

 


 1. Stowarzyszenie „Czysta rzeka Sprewa” wywalczyło uchwalę Landtagu i wydanie ekspertyzy.

23 stycznia w brandenburskim Landtagu na specjalny wniosek (aktuelle Stunde) Partii Zielonych omawiany był problem zanieczyszczenia rzeki Sprewy związkami żelaza. Zanieczyszczenie spowodowane jest pracą kopalni węgla brunatnego. Wniosek dotyczący rezolucji został przyjęty jednogłośnie przez wszystkie frakcje. W decyzji zostało uznane, że za zanieczyszczenie rzeki odpowiadają kopalnie. Zostały również przyjęte żądane krótkoterminowe zalecenia:

 http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_6700/6756.pdf

Podczas debaty dotyczącej konieczności podjęcia szybkiego działania panowała jedność opinii. Jednakże wnioski w sprawie obecnych i przyszłych kopalni na terenie całych Łużyc były bardzo różne. Rzeczniczka rządzącego SPD odpowiadająca za kwestie polityki środowiskowej Martina Gregor–Ness (obecnie również członkini Rady Nadzorczej Vattenfall) żądała od mediów, aby te nie publikowały tylu dramatycznych zdjęć. Gazeta Potsdamer Neuesten Nachrichten skwitowała tę prośbę następującym komentarzem: http://www.pnn.de/meinung/717529/.

Przez wiele tygodni Federalne Towarzystwo do Spraw Rekultywacji Terenów Kopalnianych (LMBV) upierało się, aby nie pokazywać szerszej publiczności kompletnych ekspertyz dotyczących zanieczyszczenia rzeki Sprewy żelazem, a tylko krótkie opracowania i notatki z wykładów. Z kolei politycy prawie wszystkich partii żądali publikacji danych. Wnioski o wgląd do akt zostały złożone przez Stowarzyszenie ekologiczne BUND, podobnie jak przez byłego sędziego, obecnego posła do Bundestagu, Wolfganga Neskovica.  W środę nacisk był już widocznie tak duży, że LMBV opublikowała w Internecie dotychczas posiadane wyniki badań dotyczące związków żelaza. (Uwaga: 21.4 MB i 12,9 MB): http://www.lmbv.de/index.php/studien-zur-eisenbelastung.html

Kolejne badania poświęcone także terenom północnym (tereny starej kopalni odkrywkowej Seese oraz Schlabendorf) spodziewane są w marcu. Pierwsze działania zostaną podjęte w ciągu następnych miesięcy.

sprewa

(Na zdjęciu zanieczyszczenie dopływu rzeki Sprewa związkami żelaza.

Foto: Związek czysta rzeka Sprewa)

2. Vattenfall: spadek obrotów i zysków

Szef firmy Vattenfall Oystein Loeseth przedstawił bilans firmy za rok 2012 i musiał zaksięgować obroty i zyski. Okazuje się, że zyski niemieckiej córki Vattenfall spadły w czwartym kwartale (w porównaniu do 2012 r.) z 3 mld do 1.3 mld szwedzkich koron. Dodatkowe odnawialne możliwości produkowania prądu przy niskim nań popycie oraz jego spadających cenach mogły być zdaniem Loesetha przyczyną spadku obrotów – pisze  gazeta Handelsblatt. Jak donosi portal internetowy Energate, firma będzie kontynuować swój program dotyczący spadających kosztów. Jak jednak podkreśla Tagesspiegel docelowi klienci nie mogą liczyć na spadek ceny prądu.

3. Vattenfall przygotowuje się publicznie do spadku zużycia węgla

11 lutego Vattenfall przedstawił zaproszenie na konferencję prasową do jednej ze swoich instalacji służących suszeniu węgla brunatnego w Schwarze Pumpe, która miała przejść próbę włączenia jej do ruchu. Z punktu widzenia Gruene Liga inwestycje koncernu Vattenfall związane z suszeniem węgla dowodzą spadającego w przyszłości obciążenia elektrowni węgla brunatnego. Jeżeli zgodnie ze swoimi zapewnieniami Vattenfall chce uczynić swoją elektrownię bardziej dostosowaną do spodziewanych zmian przesyłu prądu, to właśnie temu służą przygotowania do spadającego obciążenia elektrowni. Elektrownie, które często funkcjonują przy połowicznym, czy nawet mniejszym obciążeniu zużywają wyraźnie mniej węgla niż to wcześniej było oszacowane. Trudno zatem uzasadnić projekty (budowy – przyp. tłum.) nowych kopalni.

Suszenie węgla brunatnego powinno umożliwiać mniejsze minimalne obciążenie elektrowni i przygotować elektrownie na częstsze obciążenie połowiczne. Oznacza to mniej godzin w ciągu roku całościowego obciążenia (Volllaststunden) i odpowiedni spadek zużycia węgla.  To całkowicie iluzoryczne, aby uzasadniać powstanie nowych kopalni węgla na Łużycach z całościowym rocznym obciążeniem 7000 godzin.  Widać tu jasną sprzeczność w postępowaniu Vattenfallu.

Obiecywane zyski wynikające z uzyskania współczynnika efektywności elektrowni (Wirkungsgradgewinne) w praktyce będą mniejsze. W istniejących elektrowniach użycie suchego węgla nie jest możliwe. Może on być jedynie w niewielkim stopniu domieszany. Odpowiednio gorzej wypadają też ulepszenia przy współczynniku efektywności elektrowni. Przy dodanym materiale opałowym składającym się  w jednej trzeciej z suszonego węgla można uzyskać współczynnik skuteczności wynoszący nie, co jest często cytowane,  4-5 % więcej, ale raczej tylko 1,5%. Stąd właściwie żadne przetwarzanie węgla brunatnego ze względu na ochronę klimatu nie jest możliwe. Węgiel brunatny wciąż pozostaje materiałem opałowym z największym udziałem emisji CO2 na każdą wytworzoną kilowatogodzinę i musi być stopniowo z energetyki usuwany.

Dla dalszego wyposażenia elektrowni Schwarze Pumpe w instalację suszenia węgla Rząd Krajowy  Brandenburgii w swojej strategii energetycznej założył wymyślone dane liczbowe dotyczące współczynnika  efektywności oraz obciążenia elektrowni, które do dzisiaj nie zostały w zrozumiały sposób uzasadnione.

4. 5 marca – termin rozpraw y w sprawie przesunięcia drogi B112

W sprawie przesunięcia drogi z powodu pracy kopalni Jänschwalde na terenie pomiędzy Groß

Gastrose oraz Grießen odbyły się w ubiegłym roku konsultacje społeczne. 5 marca od godziny 10.00 w Zarządzie Miejskim miasta Guben będą omawiane zarzuty w tej sprawie. Do uczestnictwa dopuszczeni zostali wyłącznie oponenci, ewentualnie ich pełnomocnicy. Wszyscy mieszkańcy zostali powiadomieni. Dla obrony stanowiska oponentów odradzamy, aby wyjaśniać swój głos sprzeciwu na formularzu dołączonym do zaproszenia bez konsultacji z prawnikiem.

5. Posiedzenie komitetu do spraw węgla brunatnego na razie odwołane

Kolejne przedstawienie opracowywanego planu dla węgla brunatnego Welzow-Süd II zostało znowu przesunięte. Członkowie brandenburskiego komitetu węglowego otrzymali 1. lutego pismo z biura komitetu i skomentowali to tak – nie da się zawsze w terminie przedstawić dokumentów, tak więc spotkanie zaplanowane na  7. marca musi wypaść. O następnym spotkaniu komitet zadecyduje 4 marca. Do wspomnianych dokumentów powinna należeć także ekspertyza w sprawie energetycznej konieczności budowy kopalni. O kontrowersji między ministerstwami środowiska i gospodarki donosiła już prasa.

http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/720238/

 6. Rząd Krajowy w Kiel chce wprowadzić w Landzie Schleswig-Holstein zakaz dla sekwestracji dwutlenku węgla

Rząd Krajowy w Kiel w Schleswig-Holstein chce wyłączenia na całym terenie Landu możliwości podziemnego magazynowania CO2. 29 stycznia gabinet dostarczył odpowiedni szkic ustawy w tej sprawie. „Nikt w Schleswig-Holstein nie chce technologii CCS. Szkic ustawy stanowi zatem wyraz woli obywateli oraz partii” – mówi minister środowiska oraz przemiany energetycznej (Energiewende) Robert Habeck. „Podziemne magazynowanie CO2 nie jest żadną odpowiedzią na wyzwania zmian klimatycznych. Jest to tylko ucieczka od problemu, który pociąga za sobą pozyskiwanie energii ze źródeł konwencjonalnych. Metoda ta wiąże się także z innymi problemami – np. nieprzewidywalnym dla środowiska ryzykiem”.

Rząd Krajowy swoim szkicem ustawy robi użytek z tak zwanej klauzuli landowej (Länderklausel). W omawianym szkicu ustawy Schleswig-Holstein pod względem kryteriów geologicznych będzie podzielony na pięć rejonów. Dla każdego z tych regionów zostały przeprowadzone osobne rozważania za i przeciw. Na tej podstawie okazuje się, że gromadzenie CO2 nie jest możliwe. Land Schleswig-Holstein pod względem gromadzenia CO2 jest częściowo niedostosowany, ponieważ piaskowce, szczególnie na głębokich poziomach, nie są wystarczająco porowate. Można się również obawiać zanieczyszczenia wód pitnych. Na innych terenach składowanie CO2 trwale uniemożliwi korzystanie z energii geotermalnej. Także z perspektywy turystyki nie wydaje się, aby składowanie CO2 było czymś korzystnym.

W sprawie szkicu ustawy przewidywane są pisemne konsultacje. Następnie możliwe są ewentualne poprawki gabinetu i ich ponowne uchwalenie. Potem Rząd Krajowy skieruje szkic ustawy do Landtagu.

Źródło: Notka prasowa Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Ministerstwo Przemiany Energetycznej, Rolnictwa, Środowiska i Wsi) http://www.schleswig-holstein.de/MELUR/DE/Service/Presse/PI/2013/0113/MELUR_130129_CCS_Gesetzentwurf.html

7. Komisja Europejska planuje ponownie wprowadzić prawo dla sekwestracji dwutlenku węgla

Na podstawie projektu ustawy ogłoszonego w styczniu Komisja Europejska chce wprowadzić obowiązujące ograniczenia emisji CO2 albo certyfikaty handlu dla gromadzenia CO2 (CCS) dla podmiotów zaopatrujących w energię. W związku z tym komisja chce znowu wprowadzić do Europy kontrowersyjne technologie. Komisja Europejska rozważa, czy podmioty emitujące CO2 będą miały wykupywać certyfikaty CCS odpowiadające określonym procentom emisji CO2. Odpowiednie ilości certyfikatów CO2 zostaną wyjęte z handlu emisjami. Ze względu na niskie ceny certyfikatów CO2 inwestorzy nie mieli dotychczas powodów, aby inwestować w technologie CCS. Przez te plany Komisja Europejska chce ograniczyć wahanie cen i dać pewność inwestorom.

Źródło: Koordynator UE ds. Ochrony Środowiska w Niemczech

http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/klima-energie/1897-neuer-schub-fuer-carbon-capture-and-storage-ccs

8. Związkowy Krzyż Zasługi (Bundesverdienskreuz) dla prof. Kreibicha,  krytyka CCS

Na wniosek rządzącego burmistrza Berlina Klausa Wowereita 14 grudnia 2012 prof. dr Rolf Kreibich otrzymał Związkowy Krzyż Zasługi pierwszej klasy. Odznaczenie docenia założyciela i prezydenta Instytutu Studiów ds. Przyszłości i Oceny Technologii prof. Kreibicha za jego zasługi dla badań dotyczących przyszłości oraz za jego zaangażowanie. W ostatnich latach prof. Kreibich wyrażał wielokrotnie swoją krytykę wobec technologii CCS.

http://www.izt.de/de/izt-im-ueberblick/presse/pressemitteilungen/article/220/

9. Solargenossenschaft (Spółdzielnia Paneli Solarnych) z Łużyc chce budować dalej

Spółdzielnia  Paneli Solarnych zamierza już w pierwszej części roku zamontować kolejne kolektory słoneczne. Aby zwiększyć inwestycje, zostaną w najbliższym czasie wydane nowe udziały Spółdzielni. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do 15 lutego pod adres www.solar-lausitz.de. Przepraszamy za tak późne ogłoszenie tej wiadomości.

10. Inicjatywy obywatelskie piszą do SPD

Inicjatywy obywatelskie przeciwko magazynowaniu CO2 z Berlina, Brandenburgii, Dolnej Saksonii, Saksonii Anhalt i Schleswig-Holstein skierowały 7 lutego list do frakcji SPD Bundestagu. W liście tym obywatele żądają od frakcji SPD by, gdyby doszła do władzy, wprowadziła w życie idee będące dziedzictwem Hermanna Scheersa. Oznaczałoby to zmiany w dotychczasowej polityce SPD, czyli możliwość rozwoju przemiany energetycznej (Energiewende). Przyczyną wysłania tego listu było wystąpienie przedstawiciela SPD Sigmara Gabriela. W doniesieniu prasowym z 31 stycznia Gabriel opowiedział się za nowymi elektrowniami węgla brunatnego w Großräschen.

11. Na dobry koniec

Otrzymaliśmy zdjęcie z Rohne, które chcielibyśmy pokazać szerszej publiczności.

kot

 

 

 
Przesiedlenie Rohne? Sram na to!

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…