Home ENERGIA i KLIMAT Zrównoważony rozwój ekologicznej – odnawialnej energetyki eliminującej docelowo emisje gazów cieplarnianych oraz popiołów i pyłów

Zrównoważony rozwój ekologicznej – odnawialnej energetyki eliminującej docelowo emisje gazów cieplarnianych oraz popiołów i pyłów

0
0

Jako przedstawiciel stowarzyszenia „Eko-energia i środowisko” z Bydgoszczy zwracamy się do wszystkich którym zależy na rozwoju Polskiej nowoczesnej innowacyjnej gospodarki,

do etatowych pracowników działów, wydziałów ochrony środowiska od szczebla podstawowego aż do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Również zwracamy się przedewszystkim do Depertamentu Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnego za opracowanie ustawy n.t. Odnawialnych Żródeł Energii wg.Dyrektywy 2009/28.WE Unii Europejskiej z terminem, który upłynął dnia 5 grudnia 2010 r. Brak ustawy o OZE to kompromitacja wobec Unii Europejskiej. Na naszą próbę zapoznania się z wersją roboczą ustawy n.t. OZE uzyskaliśmy odpowiedż, że projekt ustawy znajduje się w trakcie „uzgodnień międzyresortowych” bez jakiegokolwiek określenia terminów zakończenia uzgodnień i skierowania do Sejmu. W tym miejscu prosimy kandydatów na posłów do Sejmu R.P. o wprowadzenie w ustawodawstwie logicznych i spójnych przepisów związanych z Odnawialnymi Żródłami Energii. Dotychczasowe pisma kierowane od szczebla najniższego a kończywszy na branżowych ministerstwach, łącznie z Kancelarią Premiera i Prezydenta R.P.świadczą o niekompetencji etatowych pracowników oraz braku konsekwencji ze strony kierownictwa odpowiedzialnych resortów za działanie urzędników. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń potwierdzonych opinią Zakładu Spalania i Teorii Pożarów przy Szkole Głównej Służb Pożarniczych w Warszawie przedstawiamy część propozycji:

1.W układzie hybrydowym połączenie parków wiatrowych, parków fotowoltaicznych, wraz z biogazowniami, spalaniem biomasy, z agregatami prądotwórczymi lub nowej generacji ogniwa paliwowe w odpowiednim typoszeregu dostosowanych do potrzeb lokalnych tym samym wprowadzając modną „energetykę rozproszoną”,

2.W zalażności od wielkości urządzeń grzewczych, piece lub kotły domowe, kotłownie osiedlowe parowe lub wodne, ciepłownie energetyczne, elektrociepłownie energetyczne o różnej wielkości, piece grzewcze, do obróbki cieplnej, piece w przemyśle ceramicznym, przemyśle cementowym i wapienniczym, piece hutnicze do topienia szkła i metali o różnych wielkościach itp,

3.Silniki tłokowe o różnych wielkościach, benzynowe, olejowe, gazowe itp,

4.Silniki odrzutowe, turboodrzutowe, przepływowe itp.

Przy zastosowaniu wody jako nośnika energii przy pomocy elektrolizy lub dysocjacji pirolitycznej według naszych doświadczeń jest możliwość radykalnej redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów szkodliwych a przedewszystkim eliminacji popiołów i pyłów nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Jesteśmy jako mieszkańcy planety Ziemi uprzywilijowani. Mamy świecące Słońce, powietrze i wodę. Wszystkie te elementy są potrzebne do życia ludzi, roślin i zwierząt na naszym Globie. Należy wykorzystać wszystko to, które stworzyła natura a Instytucje Naukowe, Badawczo-Rozwojowe, a przede wszystkim zrównoważony rozwój wszystkich Zakładów Produkcyjnych wszystkich branż w symbiozie z naturą. Wszystkie odstępstwa od tych zasad jak widać grozi poważnymi następstwami niebezpiecznymi dla życia na Ziemi. Pomimo wielu wysiłków oraz poniesionych ogromnych kosztów jak dotychczas nie udało się znależć podobnej planety w Kosmosie przyjaznej dla życia.

Współpracujemy z polskimi wynalazcami autorami polskich patentów w tych dziedzinach oraz pasjonatami związanymi z Odnawialnymi Żródłami Energii. Proponowane rozwiazania zrewolucjonizowałoby uzyskiwanie energii na potrzeby całej ludzkości. Wpłynęłoby to także na zmiany w zakresie działań związanych z ochroną przeciwpożarową szczególnie w branży naftowej oraz gaśniczej.

Należy przypuszczać, że surowce jak ropa naftowa i węgiel zostałyby skierowane we właściwym kierunku, tzn. wytworzenia nowych produktów a nie marnotrawienia ich tylko w procesie uzyskiwania energii. Światowe marnotrawstwo energii w branży naftowej jak dotychczas nie spowodowało działania armii urzędników wraz z Sądami i Prokuratorami w krajach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych o ściganie światowych potentatów paliwowo-energetycznych. W konsekwencji światowe konflikty zbrojne często mają miejsce związane z branżą naftową oraz gazową. Istniejące konflikty wyniszczają gospodarki w wielu krajach powodujące krach finansowy i bankructwa. Korzystne w celu uniezależnieniu się od gospodarki światowej Polski są prognozy wydobycia „gazu łupkowego”, które mogą mieć wpływ w perspektywie do roku 2020 r. Niezależnie od przedstawionych faktów uprzejmie informuję, że spalanie produktów ropopochodnych oraz „gazu łupkowego” powoduje wytwarzanie dużej ilości szkodliwego dwutlenku węgla oraz marnotrawstwo ciepła odpadowego, które niezależnie czy dotyczy silników spalinowych, elektroenergetyki cieplnej na bazie kopalin oraz energetyki jądrowej w każdym przypadku wynosi około 70 %. Wykorzystanie wody jako nośnika energii ogólnie dostępnej na naszej planecie Ziemi, która jest odnawialną energią ponieważ produktem spalania jest para wodna, która zamienia się w wodę radykalnie poprawi system ekologiczny świata poprawi w krótkim czasie. Według opinii naukowców wiek 19 ty nazwano wiekiem „pary”, wiek 20 ty nazwano wiekiem „elektryczności”, natomiast wiek 21 szy nazwano wiekiem „wodoru”. Wielkie europejskie i azjatyckie firmy w swoich laboratoriach pracują nad technologiami eliminującymi produkty ropopochodne, tymbardziej, że według prognoz wieloletnich w okresie do roku 2050 wszyskie kraje są zmuszone do korzystania z Odnawialnych Żródeł Energii. W Europie jak dotychczas Austria jest pierwszym krajem, który w okresie zimy

2010/2011 roku miał zabezpieczenie w energię elektryczną i cieplną w oparciu o OZE.Proponowana technologia spowodowałaby zmniejszenie przy tym ilości transportowanych palnych materiałów stwarzających wysokie zagrożenie pożarowe i wybuchowe mimo, że współczesne technologie opanowały już zagadnienia bezpieczeństwa w tym zakresie na wysokim poziomie. W świetle przedstawionych opinii i faktów realizacja naszych propozycji stworzyłoby możliwość rozwoju polskiej gospodarki, radykalna poprawa istniejącej energetyki bez potrzeby ich likwidacji z uwagi na emisję dwutlenku węgla. Przy zrównoważonym rozwoju ekologicznej-odnawialnej energetyki nie wynika potrzeba budowy elektrowni atomowej nawet 4 tej czy 5 tej generacji. Jak dotychczas jako stowarzyszenie „Eko-energia i środowisko” poza wsparciem Przewodniczącej Rady Osiedla Piaski w Bydgoszczy nie uzyskaliśmy żadnego wsparcia ze strony jakichkolwiek instytucji zajmujących się Odnawialnymi Żródłami Energii.

Nasze wieloletnie doświadczenia wykonaliśmy na własny koszt a właściwym potwierdzeniem kierunku naszych badań jest opinia światowej sławy kadry naukowej Szkoły Głównej Służb Pożarniczych, które potwierdziły zastosowanie wody jako nośnika energii która nie tylko docelowo eliminuje szkodliwą emisję gazów cieplarnianych ale przedewszystkim popiołów i pyłów. Do realizacji propozycji powinni być zaangażowana istniejąca znakomita kadra naukowa wielu uczelni oraz istniejących Instytutów Naukowych oraz ogromna ilość stowarzyszeń związanych nie tylko z organizacją konferencji n.t. Odnawialnych Zródeł

Energii ale powinni uczestniczyć w opracowaniu wieloletniego planu rozwoju zrównoważonego rozwoju różnorodnych technologii dostosowanych warunków miejscowych z możliwością włączenia się do sieci  energetycznej lub gazowej przy stosowaniu uproszczonych procedurach. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi, którym zależy na rozwoju Polskiej gospodarki. W pierwszej kolejności prosimy o potwierdzenie otrzymanego e-maila. Liczymy, że odpowiedż otrzymamy w krótkim czasie.

Z poważaniem i pełnym szacunkiem

Stanisław Strzyżewski

85-552 Bydgoszcz ul.Jeżews
ka 19

tel.52-3402557,kom506825800,

e-mail:stanpol6@poczta.onet.pl, e-mail:stanislaw.strzyzewski@gmail.com

]]>

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…