Home Aktualności „Jak żyć w cieniu odkrywki?”

„Jak żyć w cieniu odkrywki?”

0
0

www.eko­-unia.org.pl oraz www.eko.org.pl REGULAMIN KONKURSU I. Cele Konkursu • zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w Polsce, • skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły (lub mogą nastąpić) w ich otoczeniu w wyniku powstania kopalni odkrywkowej, • popularyzowanie wiedzy o problemach związanych w wydobywaniem węgla brunatnego w systemie odkrywkowym, przede wszystkim w sektorze środowiska, • rozwój umiejętności plastycznych oraz audiowizualnych wśród dzieci i młodzieży.   II. Czas trwania konkursu 1. Regulamin konkursu ogłoszony zostanie do 15 września 2015. 2. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych do 30 października 2015 do godziny 15:00 (w przypadku wysyłania prac pocztą lub kurierem ważna będzie data dostarczenia paczki do biura). 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 listopada 2015. III. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczne EKO­-UNIA. 2. Adres Organizatora: ul. Białoskórnicza 26, 50-­134 Wrocław. 3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Katarzyna Kubiczek, tel. 669147997, e­mail: kasiakubiczek@gmail.com Pan Radosław Gawlik, tel. 605037417, e­mail: rgawlik@eko.org.pl IV. Założenia organizacyjne 1. Organizacja konkursu oraz nagrody finansowane są przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO­-UNIA. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych, wśród uczniów tychże szkół, w dwóch kategoriach wiekowych: 1) uczniowie ze szkól podstawowych, 2) uczniowie ze szkół gimnazjalnych i szkół licealnych. W każdej kategorii wiekowej przydzielone zostaną nagrody w dwóch podkategoriach: a) praca plastyczna, b) praca audiowizualna. 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.) lub audiowizualną (np. krótki film, klip, itp.) 6. Tematyka prac powinna obejmować: • zmiany, które już nastąpiły (lub które dopiero nastąpią) w wyniku funkcjonowania kopalni odkrywkowych, • życie codzienne ludzi żyjących w otoczeniu kopalni odkrywkowej (lub w miejscu jej planowania), • radzenie sobie z codziennymi problemami związanymi z funkcjonowaniem istniejących już (lub planowanych) kopalni odkrywkowych. 7. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace przedstawiające także możliwe alternatywy dla energetyki opartej na węglu. 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. plakaty, ulotki, nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD­ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 10 Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. V. Nagrody główne i dodatkowe 1. 1. Organizator przyzna cztery nagrody główne w każdej z dwóch kategorii wiekowych (po dwie nagrody w każdej podkategorii): 1) uczniowie ze szkół podstawowych: 1. a) praca plastyczna: I miejsce: tablet II miejsce: sprzęt sportowy b) praca audiowizualna: I miejsce: tablet II miejsce: sprzęt sportowy 2) uczniowie ze szkół gimnazjalnych i szkół licealnych 2. a) praca plastyczna: I miejsce: tablet II miejsce: aparat fotograficzny b) praca audiowizualna: I miejsce: tablet II miejsce: aparat fotograficzny 2. Organizator przyzna także, obok nagród głównych, cztery wyróżnienia (po dwie w każdej kategorii wiekowej) w postaci książek lub albumów. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 4. Wszyscy uczestnicy, którzy przejdą do II etapu Konkursu otrzymają pamiątkowe koszulki, a szkoły pamiątkowy dyplom oraz materiały informacyjno-­edukacyjne. 5. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 7 500 zł. VI. Ocena prac konkursowych 1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów: • Etap I – szkolny: Każda ze szkół może przesłać na Konkurs maksymalnie po cztery prace z każdej grupy wiekowe, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych. rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów. • Etap II – ogólnopolski: Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, 2. Prace nie powinny być imiennie podpisane. Należy na nich umieścić numer, który dla uczestnika konkursu ustala szkoła. 3. Prace, które wygrały w etapie szkolnym (zarówno plastyczne jak i audiowizualne – CD, pen drive) powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie z symbolem grupy wiekowej, nazwą, adresem i telefonem szkoły, osobiście do siedziby Organizatora lub na jego adres: 1. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO­UNIA ul. Białoskórnicza 26, 50­-134 Wrocław godziny otwarcia biura: pon-­pt, 10:00 – ­15:00 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora. 5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: • trafność doboru tematu pracy, • jakość wykonania, • oryginalność, • stopień trudności wykonania. 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. VII. Ogłoszenie wyników Konkursu 1. 1. Lista nagrodzonych szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia Ekologicznego EKO­UNIA: www.eko­unia.org.pl, na www.eko.org.pl, oraz na Facebooku Stowarzyszenia EKO-­UNIA: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie­Ekologiczne­Eko- Unia/140708165940689?ref=hl 2. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomione telefonicznie. VIII. Postanowienia końcowe 1. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, a organizator Konkursu może je wykorzystać tylko w celach niekomercyjnych lub charytatywnych. 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronach internetowych pod adresem: www.eko­unia.org.pl, www.eko.org.pl oraz na Facebooku Stowarzyszenia EKO­UNIA: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie­Ekologiczne­Eko- Unia/140708165940689?ref=hl Regulamin konkursu (pdf)]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…