Home Aktualności Komisja zatwierdza przydział 404,6 mln bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych…

Komisja zatwierdza przydział 404,6 mln bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych…

0
0
komisja

komisja

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza przydział 404,6 mln bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na modernizację polskiego sektora energii elektrycznej

Komisja Europejska uznała polski plan zakładający przeznaczenie 404,6 mln uprawnień do emisji dwutlenku węgla na modernizację sektora energii elektrycznej za zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Obecnie 90% energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, które powodują największą emisję dwutlenku węgla. Polski plan inwestycyjny obejmuje ponad 340 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 28 mld EUR (119 mld PLN). Inwestycje te będą częściowo finansowane poprzez przydzielenie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Komisja stwierdziła, że przyznane środki zostaną wykorzystane na unowocześnienie infrastruktury produkcyjnej, zróżnicowanie koszyka energetycznego lub budowę nowych instalacji. Przyczyni się to do liberalizacji rynków energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, co jest zgodne z celami UE oraz nie zakłóca nadmiernie konkurencji na rynku wewnętrznym.

Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził, że”inwestycje pozwolą Polsce na dywersyfikację źródeł produkcji energii elektrycznej oraz przyczynią się do rozwoju krajowych rynków energetycznych. Jednocześnie środek ten pomaga osiągnąć cele strategii «Europa 2020» poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych”.

Projekty, które mają być finansowane przez bezpłatne uprawnienia wybrano w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury. Przyczynią się one do tworzenia bardziej konkurencyjnego otoczenia poprzez zamknięcie niektórych mało wydajnych elektrociepłowni węglowych oraz zwiększenie udziału niskoemisyjnej produkcji energii z gazu ziemnego i źródeł odnawialnych.

Kontekst

Artykuł 10c dyrektywy UE w sprawie handlu uprawnieniami do emisji (dyrektywa 2003/87/EC zmienionadyrektywą 2009/29/EC) zezwala niektórym państwom członkowskim na przyznawanie bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, pod warunkiem, że przeznaczają one te środki na modernizacje systemu energetycznego, np. poprzez modernizację infrastruktury, wprowadzanie czystych technologii oraz zróżnicowanie swojego koszyka energetycznego. W maju 2012 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące pomocy państwa w ramach systemu ETS (zob. IP/12/498).

We wrześniu 2011 r. Polska przedstawiła swój krajowy plan inwestycji. W lipcu 2012 r. Komisja zatwierdziła plan pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian (zob. decyzja). W decyzji tej zawarto w szczególności wykaz 30 inwestycji, które Komisja uznała za niekwalifikujące się do przyznania pomocy. W związku z tym Polska usunęła te inwestycje z krajowego planu, który został ostatecznie zgłoszony i jest przedmiotem obecnej analizy pomocy państwa. Dzisiejsza decyzja w sprawie pomocy państwa uzupełnia poprzednie ustalenia Komisji, stwierdzając, że pomoc w postaci bezpłatnych uprawnień na finansowanie inwestycji w ramach planu krajowego nie zakłóca konkurencji w sposób sprzeczny z interesem Unii zważywszy na korzystny wpływ polskiego planu na środowisko.

Komisja zatwierdziła podobne środki w odniesieniu do Cypru (sprawa SA.34250IP/12/700), Estonii (sprawa SA.33449IP/12/700), Rumunii (sprawa SA.34753), Republiki Czeskiej (sprawa SA.33537,IP/12/1411) Węgier (sprawa SA.34086IP/12/1411) i Bułgarii (sprawa SA.34385).

Więcej informacji dostępnych jest pod numerem sprawy SA.34674 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa State Aid Weekly e-News.

 

 

żródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-61_pl.htm

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…