Home Aktualności Konkurs na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej

Konkurs na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej

0
0

Plakatem w smog ! Andrzej Pągowski, wybitny grafik, jednym z oceniających prace! Po raz pierwszy organizacje ekologiczne we współpracy z miastem Wrocław podejmują w przestrzeni miasta ważny temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców miasta. Czekamy na oryginalne, ciekawe prace, które będą prezentowane jesienią br. we Wrocławiu na citilightach, billboardach oraz w komunikacji publicznej. Dolnośląski Alarm Smogowy oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA we współpracy z miastem Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej. Prace można składać do 12 października 2015. W skład komisji konkursowej wchodzą m.in.: wybitny polski grafik Andrzej Pągowski; prezes Fundacji Komunikacji Społecznej Paweł Prochenko. Patronat http://www.kampaniespoleczne.pl Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: www.eko-unia.org.pl konkurs_loga Regulamin Konkurs na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie na pracę graficzną, której celem jest prezentacja w sieci oraz w przestrzeni miejskiej problematyki „niskiej emisji” – zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalania węgla i śmieci w piecach (przy)domowych. 2. Celem konkursu jest promowanie wizji zmian w zakresie ogrzewania we Wrocławiu, niosącej poprawę jakości powietrza i zdrowia obywateli. 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 4. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. 5. Do konkursu może przystąpić każdy. 6. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Dolnośląski Alarm Smogowy. Konkurs prowadzony jest na zlecenie i w imieniu gminy Wrocław http://www.wroclaw.pl/ 7. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa. II. CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Regulamin konkursu ogłoszony zostanie do 15 sierpnia 2015. 2. Termin składania prac konkursowych do 12 października 2015. 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2015. 4. Zawarcie umowy ze zwycięzcami nastąpi do 7 dni od daty ogłoszenia wyników. III. NAGRODY 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przyzna trzy nagrody o łącznej puli 6000 zł brutto. 2. O podziale puli na nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa. 3. O przyznaniu nagród autorzy nagrodzonych prac będą powiadomieni e-mailem lub telefonicznie. IV. WYSTAWY Organizator przewiduje prezentację wybranych prac w sieci, w przestrzeni miejskiej Wrocławia na nośnikach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, a także na citylight’ach i billboardach. V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 1. Udział w konkursie mogą brać osoby fizyczne i prawne. 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich, w tym szczególnie do artystów plastyków, absolwentów, studentów uczelni i wydziałów plastycznych, a także do agencji reklamowych. Liczba prac zgłoszona przez jednego autora (lub zespół) nie jest ograniczona. 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie pracy o tematyce konkursowej oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy, w wypadku otrzymania nagrody. 4. Praca musi być dostarczona w formie elektronicznej, w formacie PDF lub JPG w rozdzielczości min. 300 DPI przy rozmiarze rzeczywistym. Prace w formacie PDF muszą mieć kolory definiowane w standardzie CMYK. 5. Prace należy przysłać Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres info-ekounia@eko.org.pl z dopiskiem „Konkurs na plakat”, do dnia 12 października 2015. 6. Preferowane będą: 1. prace przedstawione zarówno w układzie poziomym jak i pionowym 2. oryginalność kształtowania wizerunku problematyki zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie 7. Uczestnicząc w niniejszym konkursie autorzy wyrażają zgodę na modyfikację swoich prac, celem dostosowania ich do formatu nośnika i warunków emisji. 8. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele: 1. Urzędu Miasta Wrocławia 2. Polskiego Alarmu Smogowego 3. świata nauki zajmujący się problematyką wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 4. artyści / graficy doświadczeni w kampaniach społecznych 9. Komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na prace, które będą dotykały problemu „niskiej emisji” – zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z pieców (przy)domowych, w których spalany jest węgiel i śmieci. Dodatkowo prace mogą uwzględniać następujące aspekty: 1. wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców miasta 2. ekonomiczny aspekt zanieczyszczenia powietrza 3. wagę zmian w zakresie ogrzewania, produkcji ciepła i energii elektrycznej we Wrocławiu służących poprawie jakości powietrza w mieście 4. rolę decydentów, deweloperów i mieszkańców w kwestii efektywności energetycznej VI. PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne. 2. Uczestnik, jako autor pracy, nie może tym utworem plastycznym naruszać prawa do wizerunku, ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w Regulaminie. 3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim wyraża zgodę wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora swojego głosu i wizerunku w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora. 4. Przystępując do udziału w konkursie uczestnik zobowiązuje się, że w wypadku przyznania mu nagrody, w przeciągu 7 dni od otrzymania informacji o tym fakcie podpisze z Organizatorem umowę o przeniesieniu praw autorskich. 5. W wypadku przyznania mu nagrody uczestnik konkursu oświadcza, że bezterminowo przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do swojej pracy i prawa zależne do jego opracowań na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera, 2. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie pracy oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych, 3. wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii, 4. zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych, 5. wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych, 6. prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Prace nienagrodzone i niewybrane na wystawy pokonkursowe będą przechowywane przez Organizatora przez dwa miesiące licząc od daty zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone. 2. Prace wybrane będą przechowywane bezterminowo. 3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stroniach internetowych pod adresem: www.eko-unia.org.pl , www.eko.org.pl Wrocław 15 sierpień 2015 Regulamin (pdf)]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…