Home Aktualności List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

0
0

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że Komisja Europejska nie wywiązała się ze swoich własnych zobowiązań i zignorowała wezwania kierowane ze strony Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące opublikowania planu działań reformy dotacji szkodliwych dla środowiska.

Jose Manuel Durao Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej,  Bruksela, 17 marca 2011

Dot. Plan działania reformy dotacji szkodliwych dla środowiska

Szanowny Panie Przewodniczący,

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że Komisja Europejska nie wywiązała się ze swoich własnych zobowiązań i zignorowała wezwania kierowane ze strony Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące opublikowania planu działań reformy dotacji szkodliwych dla środowiska. Ubolewamy, że w dalszym ciągu środki publiczne przeznaczane są na subsydiowanie działań powodujących niszczenie środowiska naturalnego.

Unia Europejska wielokroć składała na arenie międzynarodowej zobowiązania do wycofania się z dotacji szkodliwych dla środowiska. Odnowiona europejska strategia zrównoważonego rozwoju z 2006 r. zawiera żądanie, aby Komisja do roku 2008 przedstawiła plan wycofania takich dotacji z podziałem na poszczególne sektory. Komisja powtórzyła to zobowiązanie w średniookresowym przeglądzie szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego w 2007 r . Strategia Europa 2020 podkreśla również, że „na poziomie krajowym państwa członkowskie będą zobowiązane do stopniowego wycofywania dotacji szkodliwych dla środowiska, stosując wyjątki jedynie w przypadku osób w trudnej sytuacji społecznej ” .

W 2009 r. Rada ponownie zwróciła się do Komisji o dokonanie, w trybie pilnym, przeglądu dotacji mających znaczący szkodliwy wpływ na środowisko w poszczególnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji sprzecznych ze zrównoważonym rozwojem i mających negatywny wpływ na unijne cele w zakresie klimatu i energetyki, w celu ich stopniowej eliminacji . Ponadto, w grudniu 2010 r. Rada dokonała przeglądu swojego wysuwanego od wielu lat żądania o sporządzenie planu działań prowadzących do wycofania dotacji szkodliwych dla środowiska . Te stale powtarzane żądania o przedstawienie planu działania wskazują, że państwom członkowskim bardzo by zależało na wytycznych ze strony Komisji, zwłaszcza w kontekście konsolidacji fiskalnej, jaką wiele państw członkowskich UE podejmie w najbliższych miesiącach.

Również Parlament Europejski wezwał Komisję, „aby w pilnym trybie przedstawiła plan działania reformy dotacji znacząco szkodliwych dla środowiska z podziałem na poszczególne sektory, w celu ich stopniowego wycofywania.”

Niżej podpisane organizacje zdecydowanie popierają to żądanie i są przekonane, że jedynie taki plan działania może zapewnić zharmonizowane podejście do wyeliminowania dotacji szkodliwych dla środowiska. Obecnie trwają dyskusje na temat nowej perspektywy finansowej oraz poważnych reform legislacyjnych, takich jak reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Nie widać jednak żadnych analiz skutków tych instrumentów finansowych na środowisko . W każdym razie, eliminacja dotacji szkodliwych dla środowiska wymaga wcześniejszego uzgodnienia definicji takich dotacji.

W świetle licznych i zdecydowanych wyrazów zaangażowania Komisji oraz opisanych pokrótce powyżej żądań wysuwanych przez Radę i Parlament Europejski, wzywamy obecnie Komisję, działającą pod Pana przywództwem, do przedstawienia bez dalszej zwłoki planu działań w poszczególnych sektorach na rzecz wycofania dotacji szkodliwych dla środowiska i do zapewnienia wdrożenia tego planu wszelkimi dostępnymi środkami.

Chętnie przedyskutujemy ten temat podczas bezpośredniego spotkania i oczekujemy na Pana odpowiedź w tym zakresie. Niniejsze pismo prześlemy do wszystkich zainteresowanych komisarzy UE, do przedstawicieli państw członkowskich oraz członków Parlamentu Europejskiego. Z uwagi na duże zainteresowanie opinii publicznej, w najbliższych dniach udostępnimy nasze pismo środkom masowego przekazu.

Z poważaniem,

lista sygnatariuszy dostępna pod adresem >>

 

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…