Home Aktualności List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie celów polityki klimatycznej

List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie celów polityki klimatycznej

0
0
dopalacze

dopalacze

Szanowna Pani Premier, My niżej podpisani, przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorców i samorządów lokalnych, którym na sercu leży bezpieczeństwo i dobrobyt Polaków, zwracamy się do Pani z apelem o poparcie, w trakcie Rady Europejskiej 23 – 24 października br., propozycji Komisji
Europejskiej ustalenia niezbędnych, wiążących celów europejskiej polityki klimatycznej na rok 2030.

Zwracamy uwagę, że realizacja polityki klimatycznej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, do poprawy standardu życia obywateli – dzięki nowym miejscom pracy i ograniczeniu ubóstwa energetycznego – oraz do dalszego rozwoju gospodarczego Polski.
W obecnej sytuacji geopolitycznej dostęp do energii coraz częściej jest kartą przetargową w stosunkach międzynarodowych. Tymczasem aktywna i racjonalnie prowadzona polityka klimatyczno-energetyczna ograniczy zależność Polski od importu surowców energetycznych.
Ważną rolę w osiągnięciu tego celu może mieć poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie, jeśli umożliwimy obywatelom współudział w wytwarzaniu energii na korzystnych dla nich warunkach. Bez długoterminowych ram politycznych, które gwarantuje pakiet 2030, te sektory nie będą się dobrze rozwijać.

Przy dzisiejszym poziomie rozwoju technologicznego każde gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, gmina czy przedsiębiorstwo może zadbać o własne bezpieczeństwo energetyczne wykorzystując lokalne, odnawialne źródła energii. Mamy w Polsce ponad 5,5 miliona budynków jednorodzinnych1, które mogłyby zostać poddane termomodernizacji i korzystać z odnawialnych źródeł energii. Większość z blisko 1,5 miliona gospodarstw rolnych2 w Polsce mogłoby wytwarzać energię ze słońca, wiatru lub biomasy albo ze wszystkich tych
źródeł i uciec od problemów z jakością dostaw energii na terenach wiejskich. Wykorzystanie choćby części tego ogromnego potencjału ma zasadnicze znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego całego kraju.

Z wcześniejszych analiz wynika, iż sama poprawa efektywności energetycznej 3,5 mln budynków jednorodzinnych mogłaby przynieść roczne oszczędności sięgające około 995 mln metrów sześciennych gazu i ponad 1,6 mln ton węgla3. Modernizacja energetyczna 1 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, GUS, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf
2 Rocznik statystyczny rolnictwa 2013, GUS, http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_rolnictwa_2013.pdf

3 Builddesk, Szóste Paliwo – Termolokata – Inwestycja w ciepły dom cz. II, 2011
budynków wpłynęłaby na poprawę standardu życia Polaków. To, że 75% budynków jest w Polsce niedocieplonych, ma największy wpływ na ubóstwo energetyczne4.

Polityka klimatyczna to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, działających w innowacyjnych sektorach zielonej gospodarki: efektywności energetycznej, energetyki obywatelskiej i usług ekosystemowych. Dzięki niej Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla ludzi młodych, którzy nie byliby zmuszeni szukać pracy zagranicą. Wzrosnąć może też potencjał ekonomiczny najsłabszych gospodarczo obszarów peryferyjnych. W perspektywie roku 2030, tylko dzięki rozwojowi sektora odnawialnych źródeł energii, w Polsce mogłoby powstać ponad 100 tys. nowych miejsc pracy5. Polityka klimatyczna może być motorem dobrobytu w Polsce. Koszty poniesione na początku procesu jej wdrażania są niskie w porównaniu do korzyści: dla bezpieczeństwa energetycznego, poprawy stanu środowiska i zdrowia obywateli. Nie są one też wcale wyższe od kosztów utrzymywania obecnego systemu energetycznego. Ponadto, wyliczenia Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Karajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Instytutu na rzecz Ekorozwoju wskazują, że dzięki wynikającej z polityki klimatycznej poprawie efektywności wykorzystania zasobów i innowacyjności polskie PKB w roku 2050 mogłoby być aż o 3,5% wyższe6.
Musimy pamiętać także o tym, że zmiany klimatu stanowią poważne zagrożenie dla gospodarczego i społecznego rozwoju Polski. Zarejestrowane straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w Polsce w latach 2001-2010 wynosiły ok. 54 mld zł. W przypadku niepodjęcia działań adaptacyjnych w przyszłości, prawdopodobną konsekwencją mogą być straty szacowane na poziomie około 86 mld zł do roku 2020, oraz dodatkowo 119 mld zł w latach 2021-20307. Poniosą je wszyscy obywatele naszego kraju, doświadczając skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak huraganowe wiatry, gradobicia, powodzie czy susze. Nie możemy dłużej ignorować faktu, że rozwój oparty na spalaniu paliw kopalnych pociąga za sobą ogromne koszty, a co ważniejsze, także ludzkie tragedie. Mamy nadzieje, że podejmując decyzję co do przyszłości unijnej polityki klimatycznej, weźmie Pani pod uwagę korzyści dla Polski, które towarzyszą redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z wyrazami szacunku,

Przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorców i samorządów:
Urszula Stefanowicz, Rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej
Stefan Kamiński, Prezes Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
4 Niskoemisyjna Polska 2050, jw.
5 Greenpeace, Rewolucja energetyczna dla Polski, Warszawa 2013
6 WISE, InE, Niskoemisyjna Polska 2050, Warszawa 2013
7 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
François-Xavier Moser, Prezes Grupy Saint-Gobain Polska, Rumunia, Bułgaria
Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Edmund Wach, Prezes Zarządu, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
Wojciech Cetnarski, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Katarzyna Motak, Prezes,
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
prof. dr hab. Andrzej Radecki, Prezes Zarządu,
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energetyki Odnawialnej
dr Stanisław M. Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Paweł Lachman, Prezes, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Janusz Starościk, Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych
Marcin Piotrowski, Sekretarz Generalny,
MIWO Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
Anna Jaskuła Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites
Jan Hasiuk, Dyrektor Biura,
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Wójt Irena Rogowska, Przewodnicząca
Ogólnopolska Koalicja „Rozwój Tak Odkrywki Nie”
Jan Popczyk, Prezes, Klaster 3×20 Tomasz Koprowiak, Burmistrz Kisielic
Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich
Robert Wawrety, Wiceprezes, Agnieszka Odachowska, Dyrektor biura
Towarzystwo na rzecz Ziemi Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka
i wiceburmistrz Gminy Pyrzyce

List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie celów polityki klimatycznej >>

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…