Sytuacja na Węgrzech

Informacje ogólne

Polityka energetyczna Węgier skierowana jest obecnie na energetykę jądrową. Ponad 40% energii elektrycznej wytwarzanej jest w elektrowni jądrowej Paks posiadającej cztery reaktory o łącznej mocy 2 000 MW. Istnieją plany, aby zbudować dwa nowe reaktory o łącznej mocy 2 400 MW. Rozbudową węgierskiej elektrowni zajmie się rosyjski państwowy koncern nuklearny Rosatom. Nowe reaktory powinny zostać ukończone do 2023 roku.

Węgiel kamienny oraz brunatny ma stosunkowy mały udział w wytwarzaniu energii elektrycznej na Węgrzech 10-15%. Zasoby węgla brunatnego skoncentrowane są w regionach Transdanubi oraz w północnej i północno-wschodniej części Węgier, natomiast węgla kamiennego w południowej części kraju.

wegryWiększość kopalni głębinowych wydobywających węgiel kamienny została zamknięta i tylko ok. 10% całkowitego wydobycia węgla pochodzi z kopalni głębinowej Márkushegy położonej w zachodnich Węgrzech. W 2012 roku wydobycie węgla brunatnego wyniosło prawie 9 mln ton. Około 95% wykorzystane zostało do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Są plany budowy nowej elektrowni opalanej węglem brunatnym na północy Węgier. Planuje się także nową kopalnię odkrywkową. Tajemnicą poliszynela jest, iż w tę inwestycję zaangażowany jest prawdopodobnie brat premiera. Elektrownia nie ma uzasadnienia ekonomicznego, gdyż w pobliżu nie znajduje się żadna elektrownia, plany budowy są jednak kontynuowane.

Energetyka odnawialna ma niewielki udział w wytwarzaniu energii elektrycznej, wynoszący zaledwie od kilku do kilkunastu procent – średnio ok. 10%. Energetyka odnawialna na Węgrzech to przede wszystkim współspalanie biomasy. Wprowadzony jest wprawdzie system taryf gwarantowanych na OZE, jednak stawki są niewielkie, co sprawia że energetyka rozproszona rozwija się w wolnym tempie. Rząd od kilku lat obiecuje podniesienie stawek, wciąż jednak nie zostały one zmienione.
W tym roku węgierskie władze pracują nad unijnym Regionalnym Planem Operacyjnym 2014-2020, jednak cele nie zostały jeszcze sprecyzowane i nie wiadomo w jakim stopniu uwzględnione zostaną projekty dotyczące energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Do 2020 roku rząd chce zwiększyć udział energii odnawialnej do 15%.

Kopalnie odkrywkowe i elektrownie

Obecnie istnieją trzy główne obszary wydobycia węgla brunatnego na Węgrzech. Tylko około 10% całkowitego wydobycia tego węgla pochodzi z kopalni głębinowej Márkushegy położonej w zachodnich Węgrzech, należącej do firmy VÉRTESI ERŐMŰ ZRT. Kopalnia dostarcza węgiel do elektrowni Oroszlány. Elektrownia ma wkrótce zakończyć swoją działalność, jest więc prawdopodobne, że również kopalnia zostanie zamknięta.

90% węgla brunatnego pochodzi natomiast z kopalni odkrywkowych Visonta i Bükkábrány należących do firmy MATRA (Matrai Erömü Rt.). Złoża węgla w obu kopalniach szacowane jest na 0,5 mld ton. Firma poszukuje kolejnych złóż.
Węgiel wydobywany z kopalni Visonta i Bükkábrány wykorzystywany jest w elektrowni Visonta, posiadającej pięć bloków energetycznych i dwie turbiny gazowe. Elektrownia ma całkowitą moc 936 MW: 2×100 MW, 1×212 MW, 2×232 MW pochodzi z bloków węglowych, a 2×30 MW pochodzi z turbin gazowych. Elektrownia ta jest największym emitentem gazów cieplarnianych na Węgrzech, odpowiadająca za blisko 10% emisji gazów cieplarnianych w tym kraju.

Stopień prywatyzacji węgierskiego sektora energetycznego jest bardzo wysoki. Największe przedsiębiorstwo górniczo-energetyczne MATRA, obejmujące elektrownię i dwie kopalnie odkrywkowe, przejęte zostało przez konsorcjum inwestorów niemieckich, w których skład wchodzą: RWE Power 25,7%, RWE Rheinbraun 25,2% oraz Energie-Baden-Württemberg (EnBW) 21,7%.