Sytuacja w Rumunii

Informacje ogólne

Rumunia posiada znaczne zasoby energetyczne, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej oraz węgla. Prawie 80% zapotrzebowania na energię pokrywane jest z krajowych zasobów naturalnych. Aktualne zasoby ropy naftowej szacowane są na 82 mln ton, z roczną produkcją około 4 mln ton, natomiast rezerwy gazu ziemnego szacowane są na 109 mld m3, z roczną produkcją około 11 mld m3. W październiku 2012 roku, w mieście w Brazi, otworzona została nowa elektrownia gazowa o mocy 860 MW.
Zasoby węgla brunatnego w Rumunii, nadające się do wykorzystania, szacuje się na niecałe 3 mld ton. Pod koniec 2010 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej wyniósł 33% – z czego ponad 80% to był węgiel brunatny. Pozostała energia elektryczna wytworzona została w elektrowniach wodnych (36%), w elektrowni atomowej (19%), w elektrowniach gazowych (10%) oraz innych (2%).

Według Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych, Rumunia posiada 197 ośrodków wydobycia węgla brunatnego. Obecnie wydobycie odbywa się jedynie w 44, działalność w 153 ośrodkach została wstrzymana. Węgiel brunatny jest w większości eksploatowany w systemie odkrywkowym – 95%, ale także w podziemnych zakładach górniczych – 5%. Planuje się, że do 2016 roku wszystkie kopalnie głębinowe węgla brunatnego zostaną zamknięte.

Największym ośrodkiem wydobywczym węgla brunatnego jest CE Oltenia, lider na rynku rumuńskim z 95% udziałem w całej produkcji energii z tego surowca. Złoża węgla brunatnego rozciągają się głównie od Oltenii, wzdłuż południowych krańców Karpat, aż do Ploesti.

rumunia-mapka

Rumuński rząd od 3 lat tworzy strategię dla polityki energetycznej, która do tej pory nie została ukończona. Zgodnie z prawem UE ustanowione zostały jednak ramy polityki energetycznej, które regulują produkcję gazu, węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i energii jądrowej, a także modernizacje elektrowni. Rumunia przyjęła dyrektywę 2001/80/WE w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania . Zidentyfikowane zostały 174 duże obiekty energetycznego spalania, z czego 78 będzie musiało do 2017 roku spełniać bardziej rygorystyczne wymogi ochrony środowiska.

Odnawialne źródła energii

Energia elektryczna wytworzona w Rumuni ze źródeł odnawialnych wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat dziesięciokrotnie i stanowi obecnie 23% zainstalowanej mocy. Największy udział mają elektrownie wodne. Większość dofinansowań dostają duże przedsiębiorstwa, przede wszystkim farmy wiatrowe. W 2013 roku rząd wycofał większość zielonych certyfikatów wspierających produkcję energii z OZE. Dopiero w tym roku przyjęta została ustawa o energetyce rozproszonej, ustalająca wysokość taryf gwarantowanych. Ustawa ma wejść w życie pod koniec 2015 roku lub na początku 2016 roku.

Kopalnie odkrywkowe i elektrownie

Największy kompleks energetyczny CE Oltenia powstał na podstawie decyzji rządu i został utworzony w wyniku połączenia następujących zakładów: Societatea Nationala lignitului Oltenia (Narodowe Przedsiębiorstwo Węgla Brunatnego Oltenia), CE Turceni (Kompleks Energetyczny Turceni), CE Rovinari (Kompleks Energetyczny Rovinari) oraz CE Craiova (Kompleks Energetyczny Craiova). Głównym właścicielem CE Oltenia jest państwo a w jego imieniu Ministerstwo Gospodarki. Kompleks specjalizuje się w wydobyciu węgla brunatnego oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła. CE Oltenia posiada 13 bloków energetycznych o łącznej mocy około 3900 MW oraz 17 kopalni odkrywkowych i 2 podziemnych.
Firma planuje rozszerzyć swoją działalność odkrywkową w Kompleksie Rovinari.

Z powodu spadku zużycia energii elektrycznej od początku kryzysu gospodarczego oraz dużego wzrostu potencjału odnawialnych źródeł energii w Rumunii w ciągu ostatnich lat, firma CE Oltenia, posiadająca Kompleks Rovinari, ma obecnie trudności ze sprzedażą węgla. W tych okolicznościach firma wymusza od państwa coraz większe wsparcie, m.in. specjalne traktowanie na rynku (priorytet i gwarantowany dostęp do sieci), a także opłacanie przez państwo procesu wywłaszczeń.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawiesił plany finansowania remontu elektrowni węglowej Turceni. Projekt jednak wciąż przynosi wielu problemów prawnych związanych z ochroną środowiska – brak przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz błędna klasyfikacja zakładu jako istniejącego, a nie nowego, umożliwia większe emisje zanieczyszczeń. Władze rumuńskie prowadzą także dochodzenie w sprawie korupcji w tym zakładzie.