Home Projekty Archiwalne Wzmocnienie pozycji samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce

Wzmocnienie pozycji samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce

Możliwość komentowania Wzmocnienie pozycji samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce została wyłączona
0

Projekt: „Wzmocnienie pozycji samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce” jest kierowany do gmin, na których planowane są kopalnie i elektrownie węgla brunatnego. Ma na celu przedstawienie alternatywnych rozwiązań w polityce energetycznej, aby mieszkańcy gmin w których są planowane duże inwestycje energetyczne mieli świadomość ich wpływu na klimat i mogli świadomie decydować o ich powstaniu.

Drugim celem projektu są działania na rzecz zagwarantowania praw dla samorządów i uwględnienie zrównoważonego rozwoju w opracowywanym właśnie nowym projekcie prawa górniczego i geologicznego.

Projekt

I.Tytuł: „Wzmocnienie pozycji samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce”

Działania w projekcie przygotowawczym maj- wrzesień 2010II. Analiza uwarunkowań:

Sytuacja w samorządach i wśród grup obywatelskich, w których planowane są duże inwestycje energetyczne związane z emisjami gazów cieplarnianych jest zróżnicowana. Część władz samorządów zdecydowanie protestuje i sprzeciwia się tym pomysłom, w większości zgodnie z wolą mieszkańców (min. Zagłębie Miedziowe), część przychyliła się do woli mieszkańców i inicjatyw obywatelskich, oraz wycofała się z planów budowy wielkich odkrywek na swoim terenie (gmina Brody), część natomiast, wbrew woli mieszkańców wyrażonej w referendum, kontynuuje prace zmierzające do budowy kopalni i elektrowni (Gubin). We wszystkich tych gminach brakuje wiedzy i doświadczeń na temat alternatyw energetycznych i klimatycznych w polityce energetycznej (planach energetycznych) gmin.

Jednocześnie przygotowywana jest daleko idąca zmiana prawa górniczego i geologicznego. Jest ona obecnie przedmiotem prac podkomisji w Sejmie. Jest wiele grup interesu zainteresowanych tym projektem. Budzi on u części z nich duże kontrowersje ze względu na znaczne ograniczenie kompetencji i praw samorządów. Dotyczy to także uszczuplenie ich możliwości finansowych. Część posłów do tej pory mniejszościowa wyraża obawy przed tymi rozwiązaniami. Ponieważ prace toczą się w kilkunastosobowej komisji do większość posłów nie dotarła jeszcze świadomość ryzyka, które niesie ten projekt. W jednej z opinii prawnej udostępnionej nam przez Greenpeace Polska wskazuje się na sprzeczności tych ustaw z dyrektywami UE oraz konstytucją RP.

III. Cele projektu :

1. Rozpoznanie możliwości i wstępne działania na rzecz wzmocnienia polityki pro- klimatycznej w gminach, na których planowane są kopalnie i elektrownie węgla brunatnego

2.Rozpoznanie możliwości oraz działania na rzecz bardziej zrównoważonego prawa górniczego i geologicznego

IV. Opis przewidywanych działań

We wszystkich niżej wymienionych działaniach pracujemy z już rozpoznanymi oraz szukamy nowych partnerów lokalnych. Podtrzymujemy również współdziałanie z organizacjami społecznymi w tym z Greenpeace Polska, który udzielił nam znaczącej pomocy w przygotowaniu tego projektu

A. Wzmocnienie polityki pro-klimatycznej wśród inicjatyw lokalnych i w samorządach

Będziemy pracować z inicjatywami obywatelskimi i samorządami ze szczególnym uwzględnieniem woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Przewidujemy następujące działania

1. Regularne kontakty meilowe i telefoniczne oraz wyjazdy na spotkania ( min. 5 wyjazdów

2. Pomoc programową dotycząca alternatywnego modelu rozwoju gmin opartego o Odnawialne Źródła Energii (OZE) i oszczędność energii oraz zrównoważony rozwój – Na przykładach gmin Gubin, Brody rozpoczniemy pracę z przedstawicielami gmin- społecznymi i instytucjonalnymi. Przygotujemy opracowania eksperckie – założenia gminy samowystarczalnej energetycznie oraz założenia zrównoważonego lokalnego rozwoju

3. Przewidujemy udzielenie pomocy prawnej dotyczącej min. działań komitetu społecznego w gminie Gubin, zmiany studium zagospodarowanie przestrzennego, oceny prognozy oddziaływania na środowisko, konieczności i możliwości przeprowadzenia oceny transgranicznej inwestycji energetycznych.

4. Będziemy pracować z mediami lokalnymi dostarczając im wspólnie z samorządami informacje o alternatywach rozwoju gmin w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Przewidujemy 4 spotkania z dziennikarzami.

5. Chcemy pilnować zdobywania wiedzy w zakresie alternatywnej polityki energetyczno- klimatycznej, zamierzamy uczestniczyć w spotkaniach i konferencjach i przekazywać zdobytą wiedzę samorządom, z którymi pracujemy przewidujemy udział w 2 osób w 5 tego rodzaju spotkaniach, z których cześć może być organizowana przez biznes i komercyjna

6. Przewidujemy wydanie 2 ulotek i 1 plakatu wspierających samorząd i pokazujących na alternatywy energetyczno- klimatyczne w zrównoważonym rozwoju gmin. Wydawnictwa te zostaną przygotowane we współpracy z naszymi beneficjentami w samorządach, przez nas wydane a przez nich rozkolportowane

7. Mieszkańcy w gminach Gubin i Brody planują zrobienie imprezy plenerowej. Różne mogą być pomysły na włączenie się naszej organizacji- np. stoisko z ulotkami i ekranem , na którym będziemy prezentować filmy pokazujące na alternatywny rozwój, prezentacji indywidualnego kalkulatora emisji CO2, gdzie każdy może policzyć swój wpływ na środowisko, etc. Chcemy zarezerwować pewna sumę środków na te inicjatywa i wspólnie z mieszkańcami wypracować sposób wsparcia

B. Praca na rzecz zrównoważonej ustawy prawo górnicze i geologiczne

  1. Śledzenie prac sejmowych, udział w miarę możliwości w tych pracach, śledzenie zmian w projekcie, organizacja wyjazdów do Warszawy
  2. Organizacja i przeprowadzenie spotkania z ważnymi „aktorami” ( ministerstwa, sejm, samorządy)- rozpoznanie opinii i szans na zmiany na rzecz bardziej zrównoważonej ustawy. Zebranie opinii różnych podmiotów w tym Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu

3. Ekspertyzy prawne dotycząca zapisów ustawy – przygotowanie i kolportaż do istotnych aktorów ( samorząd, podkomisja, posłowie kluczowych komisji, przewodniczący różnych klubów poselskich i senackich)

4. Dwa spotkania koordynacyjne wszystkich gmin dotkniętych projektami dużych inwestycji energetycznych łączących się z odkrywkową metoda wydobycia i projektowaną ustawą. Celem byłoby zacieśnienie współpracy oraz próba skoordynowania stanowiska równoważącego zapisy w/w ustaw.

C. Założenie i aktualizacja strony www dotyczącej alternatywnej polityki energetycznej i klimatycznej oraz projektu.

Zakładamy założenie i aktualizację strony www projektu na stronie Eko-Unii lub na odrębnej domenie, która będzie służyła w ciągu 5 miesięcy i podczas przyszłej kontynuacji projektu.

D. Opracowanie dotyczące inwentaryzacji ważnych dla projektu instytucji i stron oraz sposobu zorganizowania w sieci wymiany informacji dla alternatywnej polityki energetycznej i klimatycznej w Internecie oraz zrównoważonego prawa górniczego i geologicznego

Jest duży chaos, jeśli chodzi o źródła informacji w Internecie oraz brak wiedzy na temat instytucji, które trwale zajmują się tematem. Chcemy spróbować uporządkować maksymalną ilość zasobów robiąc i wdrażając, także korzystając z nowych narzędzi internetowych jak blogi, portale społecznościowe, Wdrażanie tego opracowanie odbędzie się oczywiście z udziałem strony www projektu ( pkt C)

E. W oparciu o doświadczenia z tego 5 miesięcznego pilotażu zostanie przygotowany 1,5- 2 letni projekt działania na rzecz wzmocnienie pozycji lokalnych inicjatyw i samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce

V. Potencjalne ryzyka i zagrożenia dla powodzenia projektu

Istnieją zagrożenia związane ze zniechęceniem części inicjatyw obywatelskich w samorządach, które mimo starań nie są w stanie wpłynąć na władze, chcące budować elektrownie i kopalnie na węgiel brunatny. Także protesty związane ze opiniami prawnymi i zmianami studium zagospodarowania przestrzennego mogą okazać się za słabe. Naciski polityczne mogą działać w kierunku szybkiego przeforsowanie projektu, mogą się także odnosić- w sposób nieformalny- do rozstrzygnięć sądownictwa administracyjnego. W takim wypadku będziemy kibicować nadal inicjatywom obywatelskim oraz nowym władzom samorządowym, które na jesieni 2010r będą wybrane. Rozpatrzymy także możliwości odwołań od niekorzystnych decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Grozi też podobnie niekorzystny rozwój sytuacji jeśli chodzi o ustawę prawo górnicze i geologiczna. Władze poprzez posłów i dzięki większości w Sejmie mogą przeforsować rządowe rozwiązania , które są skrajnie niekorzystne dla gmin. Wówczas pozostają jeszcze możliwości działania i odwołania kolejno : poprawki w Senacie, weto Prezydenta RP, wreszcie skarga do Trybunału Konstytucyjnego.

Załaduj więcej... Projekty Archiwalne

Zobacz również

EKOPATRIOCI – seria spotkań przedwyborczych

Ekopatrioci wiedzą, że długofalowe i pragmatyczne myślenie o przyszłości kr…