Home Aktualności Leader+ w Dolinie Dobrej Widawy

Leader+ w Dolinie Dobrej Widawy

0
0
ddw

Stowarzyszenie jest zaangażowane w pilotażowy Program Leader +, współorganizując Partnertstwo Doliny Dobrej Widawy. W jego skład wchodzi 8 gmin z obszaru zlewni dwóch rzek dopływów Odry – Dobrej i Widawy.


Jak rozwija sie budowa Partnerstwa Dobrej Widawy, w której współtworzy Stowarzyszenie Eko- Unia wiecej dowiesz się zestrony – www.dobrawidawa.org

ddw


CZYM  JEST  LEADER?

Program LEADER w Unii Europejskiej istnieje już 15 lat. Został zainaugurowany w 1991r., w celu realizacji polityki strukturalnej. W tym okresie dzięki lokalnym inicjatywom na wielu obszarach wiejskich zlikwidowano bezrobocie i doprowadzono do znacznej poprawy warunków życia mieszkańców poprzez wykorzystanie i promowanie lokalnych walorów.

Obecnie realizowany jest program LEADER+, który stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych programów Leader I (1991-1993) i Leader II (1994-1999). „Pilotażowy Program Leader+” znajduje się w Priorytecie II Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich – W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. CELE  I  ZADANIA  LEADER’a Zadaniem programu Leader+ jest nowy, skuteczniejszy sposób prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, a także znajdowanie nietypowych metod rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb społeczności wiejskich. W realizacji programu duże znaczenie będą miały oryginalne metody działania, wykorzystanie nowych technologii, sposobów organizacji do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju wsi. Łączenie obszarów o wspólnych cechach i ich promocja. Celem wspólnym programu Leader jest przede wszystkim poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,  podniesienie konkurencyjności produktów i usług tych terenów oraz  racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. ISTOTA  PROGRAMU  LEADER Pomoc z LEADER’a przeznaczona jest realizację strategii rozwoju danego terytorium, która zostaje opracowana przez mieszkańców tego terenu. Przy tworzeniu strategii ważne jest branie pod uwagę planów już istniejących, a także zachowanie równowagi z przyrodą. Konkretne projekty czy tematy nie są narzucane z góry lecz tworzone oddolnie. Lokalna społeczność musi również utworzyć Lokalną Grupę Działania (LAG), która będzie reprezentować dany region i podejmować działania na rzecz rozwoju i promocji tego regionu. Grupa LGD musi mieć osobowość prawną i powinni ją tworzyć przedstawiciele trzech środowisk: sektora społecznego, sektora publicznego oraz sektora ekonomicznego. Prawidłowo zarejestrowana Lokalna Grupa Działania dostaje wówczas do dyspozycji pulę środków finansowych, którą może dość swobodnie rozporządzać, w ramach przyjętej strategii. CO DAJE NAM LEADER+ „Pilotażowy Program Leader+” sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk. Leader dzięki lokalnemu i oddolnemu charakterowi usprawni proces rozwoju obszarów wiejskich. Decyzje podejmowane lokalnie są trafniejsze, bardziej innowacyjne i mogą być sprawniej wprowadzane. Leader daje realną władzę, dlatego pobudza inicjatywę i aktywność Leader wspiera rozwój lokalnej demokracji, budowę społeczeństwa obywatelskiego. Leader uczy kooperacji międzysektorowej, wzajemnej współpracy w relacjach publiczno – prywatnych. Program Leader jest programem długofalowym, do jego realizacji potrzeba wiele cierpliwości, a na jego efekty trzeba będzie poczekać. WSPÓŁPRACA Wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy grupami realizującymi program Leader w różnych krajach ułatwia Obserwatorium Obszarów Wiejskich (prowadzone przez organizacje wyłaniane przez Komisję Europejską w przetargach). Jego zadaniem jest m. in. wspomaganie przenoszenia innowacji na obszary wiejskie. Działa ono poprzez zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zarówno realizacji programu jak i innych działań. stymulujących rozwój obszarów wiejskich. W ramach programu Leader realizowane były dotychczas różnorodne projekty w dziedzinach, które i w Polsce są bardzo ważne, np.: tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie małej przedsiębiorczości, ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja regionu i jego produktów, agroturystyka, kwestie społeczne, itp. FINANSE Program finansowany jest z Sekcji Orientacji EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa) i realizowany jest na wszystkich obszarach wiejskich bez względu na to, pod jaki cel Funduszy Strukturalnych podpadają. Każdy kraj sam określa zasady wydawania środków dostępnych w ramach programu. Środki te przekazywane są Lokalnym Grupom Działania , tzw. LAG (ang. Local Action Group). Grupy muszą obejmować swoim zasięgiem niewielkie terytorium, o liczbie mieszkańców między 10 000 a 100 000 lub też o niewielkiej gęstości zaludnienia, stanowiące jednostkę w sensie geograficznym, kulturowym i ekonomicznym. Granice/obszary działania Lokalnych Grup nie muszą pokrywać się z granicami administracyjnymi. Więcej informacji na temat LEADER można uzyskać na stronach: http://www.agro-info.org.pl

http://www.partnerstwa.eko.org.pl

http://www.odr.net.pl

http://www.fapa.com.pl

http://www2.ukie.gov.pl

http://www.cdr.gov.pl

 

]]>