Home Aktualności Relacja z obrad Komitetu Monitorującego

Relacja z obrad Komitetu Monitorującego

0
0

(PROW) na lata 2004-2006 w dniu 22.06.2007 w Warszawie przestawiciela
organizacji ekologicznych Radka Gawlika.

 

Relacja z obrad Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich( PROW) na lata 2004-2006 w dniu 22.06.2007 w Warszawie
 
Komitet poświecony był głównie zatwierdzeniu sprawozdanie rocznego za 2006r z realizacji PROW oraz informacji i dyskusji na temat nowego PROW na lata 2007-2013.

Po dyskusji i zgodzie przedstawicieli resortu rolnictwa na uzupełnienie sprawozdania rocznego o dokładniejsze dane dotyczące kontroli ( charakteru uchybień i nieprawidłowości powodujących zawieszenie i wstrzymanie płatności) działań takich jak wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE ( min. budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę), sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Nowy PROW 2007-2013. Stan zatwierdzania przez Komisję Europejską ( KE). W styczniu 2007 został formalnie przekazany do KE. Przez całą wiosnę trwały negocjacje z KE i zmiany w PROW. Po poprawkach uzgodniona wersja została 12.06 wysłana ponownie do KE. Ta poprawiona wersja jest dostępna na stronie www.minrol.gov.pl ( zakładka PROW 2007-13).

Obecnie PROW podlega konsultacjom miedzy Dyrekcjami Generalnymi w KE. Po nich powinien trafić na unijny Komitet Rozwoju Obszarów Wiejskich( reprezentowany przez 27 krajów UE), który go zatwierdza ( lipiec lub wrzesień br.). Od tego momentu musi formalnie być podpisany przez Komisarzy UE (to trwa zwykle 1-1,5 mies.). Rzadko na tym etapie wnoszone są zastrzeżenia.
Nie czekając na ostateczne zatwierdzenie przez KE Ministerstwo Rolnictwa uruchamia następujące, sprawdzone we wcześniejszym PROW, działania : 25 czerwca- Renty strukturalne 16 lipca- Grupy producentów rolnych 1 sierpnia- Zalesianie 1 września- Ułatwianie startu młodym rolnikom Jesień 2007- Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Do marca 2008r – składane będą wnioski na nowe programy rolnośrodowiskowe na 2008r
Projekt rozporządzenia o programach rolnośrodowiskowych 2008-2013 powinien zostać wywieszony na stronach resortu w ciągu 2 tygodni do konsultacji i zatwierdzony jesienią br. przez rząd ( deklaracja dyr. Niny Dobrzyńskiej)
W osi 2 PROW Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich wspólnie z przedstwicielemi KE wprowadzono następujące zmiany:
   1.       Przy wszystkich inwestycjach dotyczących działania „ Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”- głównie melioracje- wymagana będzie ocena oddziaływania na środowisko. Jest to sukces tych wszystkich, także niżej podpisanego( patrz list do premiera Kaczyńskiego -www.eko-unia.org.pl), którzy wskazywali, że to działanie w dotychczasowej postaci jest zaprzeczeniem priorytetu zrównoważonego rozwoju wsi- prowadzi do niszczenie resztek naturalnych rzek i potoków. Obecnie należy dopilnować, aby oceny te wykonywane były rzetelnie z udziałem przyrodników.
2. Wprowadzony zostanie zakaz zalesiania użytków zielonych w nowym PROW- postulat min Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zalesienie skoncentrowane zostanie na użytkach rolnych wyłączanych z produkcji.
   1.       Usunięte zostały z listy działań PROW „ Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej” do czasu opracowania w kraju odpowiednich narzędzi ( planów ochrony) zarządzania obszarami Natura 2000. Komisja po raz kolejny okazała się mądrzejsza od naszego i nie tylko rządu ( rozwiązanie to rozciągnięto na wszystkie kraje UE). Wobec słabego zaawansowania wyznaczania terenów Natura 2000 i powszechnego braku planów zarządzania- działanie to byłoby martwe. Środki nie przepadły, ale zostały włączone do działania- programy rolnośrodowiskowe. Radosław Gawlik Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” Przedstawiciel organizacji ekologicznych w KM PROW na lata 2004-2006

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…