Home Aktualności Sprawozdanie z Komitetu Monitorującego

Sprawozdanie z Komitetu Monitorującego

0
0

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO Restrukt

Sprawozdanie

z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w dniu

11 czerwca 2007 r.

Pracowano wg następującego porządku obrad:

  1. Podjęcie Uchwały nr 32 w sprawie zmiany regulaminu Komitetu

  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 18.09.2006 r.

  3. Przedstawienie bieżącej informacji na temat wdrażania SPO Rolnictwo

  4. Prezentacja raportu z badań: „Analiza struktury projektów i charakterystyka Działań 1.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych rodeł dochodu

  5. Podjęcie Uchwały nr 30 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji SPO Rolnictwo obejmującego II półrocze 2006 r.

  6. Podjęcie Uchwały nr 31 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji SPO Rolnictwo za rok 2006

  7. Podjęcie Uchwały nr 33 w sprawie zatwierdzenia zmian do Uzupełnienia SPO Rolnictwo

  8. Sprawy różne

W posiedzeniu nie uczestniczył przewodniczący Komitetu wiceminister Henryk Kowalczyk. W jego zastępstwie obrady prowadzili pan Piotr Łysoń, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zmianę z dyrektorem tego departamentu, panem Mieczysławem Paradowskim.

ad 1) Uchwałę przyjęto, dotyczyła drobnych, nieistotnych z punktu merytorycznego poprawek.

ad 2) Protokół zatwierdzono z poprawkami zgłoszonymi wcześniej min przez nas A. Potok i R. Gawlika .

ad 3) Pan dyr. M. Paradowski przedstawił stan zaangażowania realizacji SPO. W załączonej tabeli pokazano stan zaangażowania realizacji SPO na dzień 18 maja br. Zawarte umowy pozwalają ufać, że środki z SPO Rolnictwo zostaną w pełni wykorzystane. Ma temu sprzyjać m.in. „nadkontraktacja w części działań. Ewentualne niewykorzystane nadwyżki w priorytecie I kierowane będą do działania Inwestycje w gospodarstwach, a w priorytecie II do działania Odnowa Wsi. Na takie postępowanie wyraziło zgodę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rolnictwa nie widzi poważniejszych zagrożeń dla wykorzystania całości SPO.

Dyr. Paradowski zwrócił uwagę na fakt, że w PROW 2007-13 przewidziano karencję (1-2 lat) dla dotychczasowych beneficjentów Działania 1.1 i 1.5 (szczegóły tego rozwiązania w nowym PROW).

Powiedział też, ze w dniu dzisiejszym przedstawiciel Komisji Europejskiej (nieobecny na posiedzeniu Komitetu) omawia ostatnie sprawy związane z PROW 2007-13 i należy się spodziewać jego zatwierdzenia w Brukseli w lipcu, lub najpóźniej we wrześniu br.

ad 4) Badania były realizowane, na zlecenie Min. Rolnictwa przez AGROTEC Polska Sp. z o.o.. oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Raport prezentował pracownik AGROTEC-u. p. Michał Woch. Ponadto treść raportu została nam przekazana wcześniej (patrz materiały na posiedzenie Komitetu).

Wyrażono uznanie ministerstwu, za zlecenie w końcu, po wielu miesiącach naszych bezskutecznych apeli, badan jakościowych trzech działań. Jednakże sam raport spotkał się z duża krytyką Wyraziło ją część członków Komitetu, a głównie Radosław Gawlik, W. Łukasik, z-ca dyrektora Biura Kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Anna Potok. Zarzuty dotyczyły głównie strony metodycznej opracowania (sposób gromadzenia danych, w niektórych przypadkach b. mała reprezentatywność badanej próby, błędy terminologiczne, niedostatki redakcji raportu itp.), Uznano też, że badania są zdominowane danymi statystycznymi, natomiast brak jest wniosków i rekomendacji zespołu badawczego, a także szerszego omówienia wyników. Uznano, ze niektóre przytoczone w raporcie stwierdzenia mają charakter oczywisty, aby nie powiedzieć banalny a w części nie mają one dostatecznego uzasadnienia w wynikach badań.

W trakcie dyskusji wyszło na jaw, że pewne braki raportu przez nas wytykane były prawdopodobnie spowodowane życzeniami Ministerstwa. Dotyczyło to eliminacji z raportu elementów ocen i syntez ( raport jest przeładowany danymi statystycznymi), skrócenia raportu i wyeliminowania tabel, w których przywoływano źródła informacji – krytykowaliśmy ten aspekt raportu, iż nie wiadomo, które stwierdzenia są wnioskami z badań, a które pochodzą np. z GUS)

Pod raportem nie umieszczono nazwisk członków zespołu badawczego. Pan M. Woch poinformował, że zespołem tym kierował dr Marek Wigier z IERiGŻ.

Radek Gawlik zaproponował, aby przy zawieraniu umów z beneficjentami dotyczących publicznej pomocy finansowej (SPO) umieszczać klauzulę obligującą beneficjentów do przekazywania informacji w celach badawczych (wielu z beneficjentów Działania 1.5 – ok. 2/3 ankietowanych podmiotów prawnych- nie odpowiedziało ankieterom przygotowującym raport). Anna Potok zaproponowała, aby odbiór tego typu badań miał charakter seminarium, na które byliby zapraszani, obok zleceniodawców badań i ewentualnych ekspertów, także członkowie Komitetu Monitorującego, a same badania byłyby recenzowane (ewentualnie w trakcie seminarium byłby prezentowany koreferat). Uzasadnione braki i zastrzeżenia zgłoszone podczas seminarium byłyby następnie uzupełnione przez zespół realizujący badania.

ad 5 i 6) Zatwierdzenie Sprawozdania za II półrocze miało być dokonane „obiegiem”, jednakże oboje z Radkiem Gawlikiem nie wyraziliśmy zgody na podjęcie Uchwały w tym trybie, ponieważ, mimo naszych wielokrotnych interwencji w tej sprawie, w sprawozdaniach nie dokonywano oceny jakościowej realizowanych działań. W tej sytuacji zarówno sprawozdanie półroczne jak i roczne zatwierdzane było na tym posiedzeniu Komitetu. Oba sprawozdania oceniono pozytywnie i podjęto odpowiednie Uchwały.

ad 7) Proponowane zmiany dotyczyły alokacji środków w ramach priorytetu II, to znaczy Pomocy Technicznej. Z Działania 3.3 (Informowanie i promocja programu) ponad 7 milionów złotych zostanie przesuniętych na Działanie 3.1 (Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu). Głównym argumentem było nie wykorzystanie środków w Działaniu 3.3 i jednocześnie potrzeba wsparcia 3.1 Wynika ona z faktu, iż w okresie 2007-2008, zanim zostanie uruchomiona Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki z działania 3.1 obejmują zarówno obsługę SPO, jak i służą finansowaniu dodatkowych zadań wynikających z przygotowania podmiotów do wdrażania PROW 2007-2013. Uchwałę podjęto.

W tym punkcie głos zabrał p. Ryszard Pazura, dyrektor FAPA sygnalizując, że Fundacja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa nie podpisuje umów, które z kolei są podstawą uwiarygadniania Fundacji w bankach, skąd czerpie ona kredyty na realizację zadań. Jeden z projektów umowy przesłany w listopadzie ubiegłego roku do dnia dzisiejszego nie jest podpisany. Ta sytuacja paraliżuje działania FAPA, np. nie pozwala na wywiązywanie się terminowe z zobowiązań podjętych w ramach konsorcjum realizującego Krajową Sieć Leader i inne zadania. Pan dyrektor R. Pazura oszczekiwał zdecydowanego stanowiska Komitetu w tej sprawie. Pan R. Paradowski usiłował tłumaczyć ministerstwo prezentując w jakimś stopniu désintéressement ministerstwa faktem, że FAPA może utracić płynność finansową Kilka osób (m.in. R. Gawlik i ja – wyjaśniałam, ze FAOW nie może wywiązać się z zobowiązań finansowych związanych z realizacją konferencji) mocno zaprotestowaliśmy wobec takiego stanowiska dyr. Paradowskiego i nie widząc uzasadnienia dla wielomiesięcznego nie rozwiązywania legislacyjnych problemów związanych z podpisaniem odnośnych umów. Komitet Monitorujący podjął decyzję o rekomendowaniu ministerstwu szybkiego załatwienia tej sprawy.

Drugą sprawą, którą poruszył dyr. R. Pazura był fakt, że swego czasu Komitet Sterujący podjął decyzję, ze wszelkie umowy finansowane z Pomocy Technicznej mogą być podpisywane przez instytucje wdrażające tylko do końca 2007 r. Tymczasem gros pracy związanej z rozliczaniem projektów nastąpi w 2008 roku i wówczas konieczne będzie angażowanie w tym celu dodatkowych osób, aby w terminie wywiązać się z zobowiązań.

Dyr. R. Paradowski nie widział innego wyjścia z tej sytuacji, jak korzystanie w 2008 roku ze środków z Pomocy Technicznej PROW 207-13. Uważam, ze jest to sytuacja dość niepokojąca, bo istnieją wątpliwości odnośnie możliwości korzystania w 2008 r, na ten cel ze środków z nowego PROW . Dyr. Paradowski podkreślał dodatkowo, że nie ma już żadnych środków w priorytecie III SPO które mogłyby być jeszcze przeznaczone na umowy w roku 2008- fakt ten kwestionowano twierdząc, ze zapewne jakieś rezerwy istnieją lub powstaną. Nie udało się tej sprawy załatwić pozytywnie. ARiMR nie zgłaszała żadnych swoich niepokojów związanych z wielką koncentracją pracy w 2008 r.

ad 8) W tym punkcie w imieniu FAOW-u prosiłam o podziękowanie panu dyr. Nieciowi za dotychczasową współpracę i złożyłam gratulacje dyr. Paradowskiemu z racji objęcia stanowiska dyrektora Departamentu. W trakcie posiedzenia Komitetu docierały do nas sygnały, ze coraz więcej pracowników Min. Rolnictwa przenosi się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Opracowała: Anna Potok, po konsultacji z Radkiem Gawlikiem, który po wprowadzeniu uzupełnień sprawozdanie akceptował.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…