Home Aktualności Zieloni Kosynierzy

Zieloni Kosynierzy

0
0
kosynierzy

Rewitalizacja cennych przyrodniczo łąk w województwie dolnośląskim. Osoby zainteresowane papierową wersją broszury Zieloni Kosynierzy prosimy o kontakt   z biurem info-ekounia@eko.org.pl Wersja do pobrania Cel projektu Celem projektu była ochrona bioróżnorodności cennych pod względem przyrodniczym siedlisk na obszarach wiejskich należących do sieci Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego. Przerwanie działalności rolniczej na tych terenach spowodowało, iż w wyniku naturalnej sukcesji tracą one swój charakter łąkowy. Projekt objął ochronę dwóch formacji łąkowych (łąki trzęślicowe i psiary bliźniczkowe) i związanych z nią gatunków w pięciu obszarach: Dolinie Baryczy, Dolinie Odry, Dolinie Dobrej i Widawy, Rudawach Janowickich i Górach Kamiennych. Zbiorowiska łąkowe na tych obszarach stopniowo tracą swój charakter w wyniku zalesiania, plantowania pod inwestycje oraz braku zwierząt hodowlanych a z uwagi na swoją wyjątkową wartość przyrodniczą zasługują na szczególną ochronę. Kalendarium Wiosna 2007 Monitoring przyrodniczy wybranych gatunków roślin i zwierząt. Prace związane z eliminacją gatunków inwazyjnych (drzewa, krzewy, trzcina, trzcinnik, nawłoć etc.). Wiosna 2008 Oznaczenie wszystkich obszszarów objętych projektem tablicami informującymi o walorach przyrodniczych, przeprowadzonej rewitalizacji i ochronie bioróżnorodności siedlisk. Powtórzenie monitoringu wybranych gatunków flory i fauny kluczowych dla danego obszaru sieci Natura 2000. Ocena prac rewitalizacyjnych. Lato 2008 Podsumowanie i zakończenie projektu Partnerstwo We współpracy z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju zaplanowano weryfikację wybranych działek rolnych na ok 100 ha powierzchni związanych z dwoma typami siedlisk kwalifikujących się do obszarów sieci Natura 2000. Weryfikacja tych terenów odbyła się na podstawie opracowań przyrodniczych i kontaktów z naukowcami ( sieci Natura 2000 w wersji rządowej oraz „shadow list”), ewaluacji w terenie oraz ustaleniu stosunków własnościowych ( Agencja Nieruchomości Rolnych, Urzędy Gmin, Nadleśnictwa) tych terenów. Zebrane zostały materiały do dokumentacji siedliska lub ornitologicznej. Przy polowych pracach mechanicznych z użyciem maszyn zatrudnieni zostali miejscowi rolnicy. Nawiązano również współpracę z urzędami pracy, stowarzyszeniami socjalnymi (m.in. Wrocławskie stowarzyszenie „Ludzie Ludziom”) oraz hufcami harcerskimi. Łącznie w projekcie wzięły udział cztery organizacje pozarządowe oraz 6 producentów rolnych. W finalnej fazie projektu do działania włączyły się lokalne Rady Sołeckie oraz szkoły poprzez udział w umieszczeniu tablic informacyjnych i podsumowaniu projektu. Efekty Rewitalizacja 100 ha cennych łąk i pastwisk, którym grozi utrata walorów przyrodniczych. Sporządzenie 10 planów rolnośrodowiskowych dla współpracujących z nami organizacji ekologicznych oraz rolników. Montaż 10 tablic informacyjnych o walorach przyrodniczych oraz o przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji łąk i pastwisk a także rozpoczęciu ochrony bioróżnorodności tych siedlisk. Wydanie broszury informacyjnej w nakładzie 1000 egzemplarzy. Uruchomienie witryny internetowej projektu. Dzięki realizacji programu „Zieloni kosynierzy” wnioskodawca ma szansę powiększyć swoją wiedzę i zaplecze materialne dotyczące ochrony bioróżnorodności na zagrożonych sukcesją leśną terenach otwartych rolniczo użytkowanych. Przewidywana jest poprawa zdolności do skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) i programów rolnośrodowiskowych w nowym okresie programowania 2007-2013 wśród beneficjentów tego projektu i osób , które zechcą skorzystać z naszych doświadczeń. Program zakłada 20 spotkań z przedstawicielami władz gminnych i sołeckich oraz młodzieżą i nauczycielami ze szkół leżących w pobliżu rewitalizowanych obszarów, co ma szansę przyczynić się do integracji społeczności lokalnej. Nie bez znaczenia pozostaje pokazanie jednego ze sposobów, jak organizacje pozarządowe, które często niezasłużenie kojarzone są wyłącznie z protestami i „blokowaniem rozwoju”, mogą dopomóc w eliminowaniu deficytu pomiędzy możliwościami ochrony bioróżnorodności zawartymi min. w PROW i zdolnościami beneficjentów. Projekt w całości finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Małych Dotacji Funduszu Na Rzecz Globalnego Środowiska.]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla

W dniu 27 maja odbyła się debata przedwyborcza o transformacji energetycznej. Udział …