Home GMO GMO.Interpelacja posła Janusza Wojciechowskiego z 9.04.2010 r.
GMO

GMO.Interpelacja posła Janusza Wojciechowskiego z 9.04.2010 r.

0
0

Uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) zakładanych bez powiadomienia odnośnych władz krajowych- interpelacja posła Janusza Wojciechowskiego do KE.

Czy zdaniem Komisji w świetle obowiązujących przepisów wspólnotowych dopuszczalne jest zakładanie upraw genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 bez jakiejkolwiek procedury administracyjnej oraz bez powiadomienia o tym odpowiednich władz krajowych, a także bez powiadomienia właścicieli gruntów sąsiadujących z takimi plantacjami? Czy jest dopuszczalne, aby w kraju członkowskim znajdowały się uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych, nieobjęte rejestracją i kontrolą odnośnych władz państwa członkowskiego?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Daciana Cioloșa w imieniu Komisji, 25 maja 2010 r. E-2244/2010

Na terytorium UE można uprawiać wyłącznie formalnie dopuszczone organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO). Zagadnienie tak zwanego współistnienia (współwystępowania) upraw genetycznie zmodyfikowanych z rolnictwem tradycyjnym jest bezprzedmiotowe do czasu dopuszczenia upraw danej rośliny genetycznie zmodyfikowanej na szczeblu unijnym. Zważywszy, że w toku procedury mającej na celu dopuszczenie danego GMO wymagane jest pomyślne przejście badań pod kątem ewentualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia, zarządzanie ryzykiem tego rodzaju z definicji nie wchodzi w zakres nadzoru współistnienia upraw.

Zgodnie z art. 26a dyrektywy 2001/18/WE(1) odpowiedzialność za środki prawne mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu współwystępowaniu GMO spoczywa na państwach członkowskich. Z kolei, jak wynika z ogłoszonego w kwietniu 2009 r. sprawozdania Komisji(2), do momentu jego opublikowania w 15 spośród państw członkowskich, przyjęte zostały odpowiednie akty ustawodawcze w dziedzinie współistnienia. Trzy kolejne państwa członkowskie zgłosiły już Komisji do tego czasu projekty odpowiednich aktów prawnych.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2001/18/WE państwa członkowskie ustanawiają rejestry, w których odnotowywane będzie miejsce, w którym prowadzi się uprawę GMO do celów komercyjnych, co między innymi będzie pozwalało na monitorowanie wpływu takich GMO na środowisko naturalne zgodnie z przepisami tejże dyrektywy. Miejsca takie są zgłaszane właściwym organom, oraz podawane do publicznej wiadomości. Co więcej, na mocy art. 19 ust. 3 lit. f) tej samej dyrektywy, zezwolenie na dopuszczenie do obrotu każdego GMO musi uwzględniać wymagania dotyczące monitorowania zgodne z załącznikiem VII do dyrektywy, obejmujące zobowiązanie do składania sprawozdań Komisji i właściwym organom, okres planu monitorowania oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie zobowiązania nakładane na sprzedawcę produktu lub jakiegokolwiek jego użytkownika, łącznie z odpowiednim zakresem informacji na temat lokalizacji upraw w przypadku GMO, które mogą być uprawiane.

W wyżej wspomnianym sprawozdaniu Komisji przewiduje się ponadto, że właściwe organy oraz społeczeństwo informuje się o prowadzeniu upraw zmodyfikowanych genetycznie zasadniczo za pośrednictwem rejestru publicznego, który zawiera bądź wyczerpujące informacje na temat pól, gdzie prowadzona jest uprawa, w tym dane osobowe podmiotów prowadzących uprawę i dokładne dane na temat lokalizacji działek, bądź jedynie informacje zbiorcze, np. w formie całkowitej powierzchni upraw w danym regionie lub danej gminie.

W tym samym sprawozdaniu stwierdzono, że, ponieważ w większości państw członkowskich nie prowadzi się upraw genetycznie zmodyfikowanych, jak dotąd nie wdrożono w nich również programów monitorowania stosowania i skuteczności przepisów dotyczących współistnienia upraw. Programy monitorowania stosowane w niektórych państwach członkowskich nie wykazały żadnych nieprawidłowości, które wskazywałyby na niezgodność z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi współistnienia upraw oraz oznakowania produktów.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001.

(2) COM(2009) 153 wersja ostateczna.

 

 

 

 

 

 

 

]]>

Załaduj więcej... GMO

Zobacz również

Pora odejść od chowu przemysłowego zwierząt

Obecnie na świecie hoduje się około 70 miliardów zwierząt lądowych w celu zapewnienia żywn…